Јавни позив невладиним организацијама и спортским организацијама за предају приједлога пројеката које ће финансирати Општина Котор Варош

На основу члана 58. Статута општине Котор Варош («Службени гласник општине Котор Варош» број: 10/17), и члана 3. Одлуке о начину одабира пројеката невладиних/непрофитних организација по ЛОД методологији («Службени гласник Општине Котор Варош», број:12/15), начелник општине Котор Варош објављује:

Јавни Позив

организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама и спортским организацијама за предају приједлога пројеката које ће финансирати/суфинансирати Општина Котор Варош у 2019. години

Општина Котор Варош позива све организације цивилног друштва (ОЦД) / невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине и спортске организације са подручја општине Котор Варош да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Општине Котор Варош, из сљедећих приоритетних области:

Подршка активностима у области заштите и очувања животне средине и дјеловање у катастрофама
Подршка активностима младих на промоцији културе и очувању традиције
Подршка активностима из области омладинског организовања и заштите права дјеце
Подршка активностима на промоцији и развоју спорта и спортске рекреације
А) Укупан износ средстава за одобрене пројекте организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама је 10.000,00 КМ (по пројекту од 500,00 КМ – 1.000,00 КМ) као и 6.000,00 КМ (по пројекту од 500,00 КМ – 1.000,00 КМ) на основу Споразума општине Котор Варош и организације Wорлд Висион БиХ којим се суфинансирају пројекти који третирају заштиту права дјеце и који су у складу са Локалним акционим планом за дјецу општине Котор Варош за период од 2018.-2022. године.

Б) Укупан износ средстава за одобрене пројекте спортским организацијама је 10.000,00 КМ (по пројекту од 500,00 КМ – 1.000,00 КМ ).

Дужина трајања сваког пројекта може бити од 1 до 2 мјесеца. Пројекти се требају провести у периоду 01.07.2019. године – 31.08. 2019. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву за средства под тачком А) је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД и НВО (удружења или фондације) из Босне и Херцеговине, у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.

Учешће у овом јавном позиву за средства под тачком Б) је отворено за спортске организације са подручја општине Котор Варош.

Све заинтересоване организације цивилног друштва и спортске организације детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Документација за пријаву на Јавни позив за Општину Котор Варош се може преузети од

17.05.2019. године, преузимањем у Одјељењу за друштвене дјелатности, Општина Котор Варош, Цара Душана бб, 78220 Котор Варош.

  
ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Испуњена апликација (са комплетном захтјеваном документацијом) се мора доставити у једном (1) примјерку у штампаној форми и једној електронској копији (ЦД или УСБ) у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 08.00 до 14.00 сати, на сљедећу адресу, са назнаком за „Јавни Позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама и спортским организацијама за предају приједлога пројеката које ће финансирати/суфинансирати Општина Котор Варош у 2019. години.

Котор Варош: Протокол, шалтер сала

Општина Котор Варош

Цара Душана бб

78220 Котор Варош

Рок за предају апликација је 27.05.2019. године, до 15.00 часова. Апликације достављене након наведеног рока бити ће разматране једино у случају да поштански печат указује на датум слања прије званичног истека рока.

На коверти је потребно назначити назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име

и адресу апликанта, пуни назив пројекта са назнаком “Не отварати прије званичног отварања”.

О примљеној пошиљци у Општини ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Сви апликанти који су предали приједлоге пројеката, који су прихваћени или одбијени, ће бити обавјештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта у року од 15 дана од дана затварања јавног позива.