Kонкурс-ОШ „Свети Сава“: Наставник /професор за наставни предмет математика

радног мјеста: ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

Светосавска бр. 2

KОТОР ВАРОШ

расписује

KОНKУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник /професор за наставни предмет математика – 1 извршилац одређено радно вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства – приправник

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове предвиђене члановима 104, 105, 106, 111. и чланом 115. став 10. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6., Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

Општи услови:

– увјерење о држављанству (којим доказује да је држављанин РС, БиХ),

– извод из матичне књиге рођених (који доказује да је пунољетан)

– љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест мјесеци, ће доставити прије потписивања Уговора о раду, кандидат који буде примљен у радни однос (којим доказује да је радно способан )

– увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична ђела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања ђетета, полног и другог насиља над ђететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школа ће тражити увјерење о неосуђивању)

Посебни услови

– диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

– увјерење или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима ако кандидат не може прибавити ове документе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.

– увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (само за радно мјесто под редним бројем 2. )

– увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (за кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица)

– увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца (само за радно мјесто под редним бројем 2)

– увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

– увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Kомисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили благовремене и потпуне пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Kандидати су дужни да уз потписану пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Светосавска 2, 78 220 Kотор Варош са назнаком “ за конкурс “.