МУП РС: Отворен конкурс за упис 35 кадета за Специјалну антитерористичку јединицу

Министарство унутрашњих послова расписало је конкурс за упис 35 кадета VII класе полицијске обуке у Јединицу за полицијку обуку – Полицијску академију Бањалука за припаднике Специјалне антитерористичке јединице, који ће бити отворен од данас до 27. фебруара (15 дана).

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају опште и посебне услове који су прописани конкурсом, а који је објављен у средствима јавног информисања.

Кандидати су уз пријаву, дужни приложити сљедећу документацију:

– свједочанство о завршеним разредима средње школе и диплома о завршеној средњој школи (овјерене фотокопије)
– извод из матичне књиге рођених (овјерена фотокопија)
– увјерење о држављанству (овјерена фотокопија)
– увјерење да се против кандидата не води кривични поступак пред надлежним судом (не старије од шест мјесеци)
– овјерену фотокопију личне карте
– овјерену фотокопију возачке дозволе и
– овјерену изјаву да кандидат није отпуштан из институција државне управе или из војне службе у БиХ по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке о дисциплинској одговорности, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година,
– рјешење о престанку радног односа у институцији државне управе или у војној служби у БиХ, за кандидате који су имали заснован радни однос (овјерена фотокопија).
Пријава на конкурс се подноси на посебно прописаном обрасцу који се може преузети на интернет страници Управе за полицијску обуку (www.education.muprs.org) и у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Управа за полицијску обуку, Бањалука, Булевар војводе Живојина Мишића број 10-А, са назнаком „За конкурс за упис кадета ВИИ класе полицијске обуке у Јединицу за полицијску обуку – Полицијску академију Бањалука за припаднике Специјалне антитерористичке јединице.“

О поступку селекције кандидати се могу информисати путем интернет странице Управе за полицијску обуку или на контакт телефон број 051/333-606.