ОШ „Свети Сава“ Котор Варош расписала конкурс за пријем психолога

Психолог/психологица школе
Пријем радника – ЈУ ОСНОВНА ШKОЛА „СВЕТИ САВА“ KОТОР ВАРОШ

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

2. Психолог- 1 извршилац на одређено радно вријеме до 31.08.2018. године са положеним стручним испитом

За наведена радно мјесто потребно је радно искуство и положен стручни испит.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Kандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник РС“ 01/16) и чланом 104.став 1.,4., 5. и 6. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“ 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ 77/09, 86/10 и 25/14).
Бодовање кандидата ће се вршити по критеријумима Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“ 102/14), и на основу Одлуке Уставног суда број У-83/14, објављен у „Службеном гласнику РС“ 18/16.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.,Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС 44/17), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:
– диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент
– увјерење или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,
– увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
– извод из матичне књиге рођених,
– увјерење о држављанству,
– увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична ђела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања ђетета, полног и другог насиља над ђететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школа ће тражити увјерење о неосуђивању)
– љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест мјесеци, ће доставити прије потписивања Уговора о раду, кандидат који буде примљен у радни однос,
– увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,
– увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,
– увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
– увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
– увјерење надлежног органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Kандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса обавиће се интервју у просторијама школе у Kотор Варошу, дана 30.октобра, 2017.године, са почетком у 12,00 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске“, а шаљу се на адресу: ЈУ Основна школа „Свети Сава“ Светосавска 2, 78 220 Kотор Варош.
Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Оглас је преузет са званичне wеб странице горе наведене институције или из других извора оглашавања,  centarzakulturukv.com не одговара за наводе из огласа, нити за евентуално касније направљене измјене и допуне за вријеме трајања јавног огласа. Молимо да за додатне информације контактирате надлежне институције.
Локација:Kотор Варош
Број позиција:1
Датум објаве:19.10.2017.
Трајање огласа:7 дана (истиче 26.10.2017.)