Основни суд: Конкурс за пријем судијског приправника – волонтера

ОСНОВНИ СУД У КОТОР ВАРОШИ
број: 073-0-Су-19-000-037
Дана, 06.02.2019. године

На основу чл. 48. став 2. Закона о судовима Републике Српске („Сужбенил Гласник Републике Српске“ број 37/12, 44/15 и 100/17), те члана 11. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду у Котор Варошу број: 73-0-Су-15-000417 од 15.07.2015. године, Предсједник Основног суда у Котор Варошу објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну упражњеног радног мјеста без заснивања радног односа у Основном суду у
Котор Варошу на одређено вријме (двије године).

 1. Судијски приправник – волонтер – 1 (један) извршилац

Општи услови:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине
 2. општа здравствена способност
 3. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова и задатака у државном органу,
 4. да се не води кривични поступак

Посебни услови:

 1. Правни факултет
 2. Познавање рада на рачунару

Потребна документација:

 1. увјерење о држављанству
 2. извод из матичне књиге рођених
 3. увјерење о невођењу кривичног поступка
 4. доказ о школској спреми
 5. увјерење о здравственој способности
 6. краћа биографија и контакт телефон.

Документи под р.б. 1. и 3. не смију бити старији од шест мјесеци.
Документи под р.б. 5 ће доставити кандидати који уђу у ужи избор.

Избор кандидата за радно мјесто судијски приправник – волонтер ће се вршити након обављеног интервјуа са кандидатима.

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити непосредно или путем поште на адресу Основни суд у Котор Варошу, улица Цара Душана 25, 78220 Котор Варош.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДСЈЕДНИК СУДА
ЗДЕНКА ГАЈАНИН

НАПОМЕНА: Конкурс је објављен у дневном листу „Глас Српске“ 13.2.2019. године.