Raspisan konkurs za dodjelu studentskih stipendija

Na osnovu tačke 1. i tačke 8. Odluke o stipendiranju studenata sa područja opštine Kotor Varoš u kalendarskoj 2017.godini (Službeni glasnik opštine Kotor Varoš, broj: 3/17), Načelnik opštine, r a s p i s u j e

K O N K U R S

ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA PODRUČJA OPŠTINE KOTOR VAROŠ U 2017. GODINI

I

Opština Kotor Varoš raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima fakulteta prvog ciklusa studija, broj stipendija određen je iznosom namjenski izdvojenih sredstava iz Budžeta opštine Kotor Varoš za stipendiranje studenata, a od tog broja 5 stipendija biće dodijeljeno studentima druge ili viših godina studija privatnih visokoškolskih ustanova, a 9 stipendija studentima prve godine prvog ciklusa studija javnih visokoškolskih ustanova i jedna stipendija studentima prve godine privatnih visokoškolskih ustanova koji su upisali jedan od fakulteta sa liste deficitarnih zanimanja.

U skladu sa stavom 1. ovog člana, formiraće se tri posebne rang liste za studente javnih visokoškolskih ustanova druge ili viših godina studija, studente druge ili viših godina studija privatnih visokoškolskih ustanova i studente prve godine prvog ciklusa studija javnih i privatnih visokoškolskih ustanova.

Deficitarna zanimanja/struke u prvom ciklusu studiranja na visokoškolskim ustanovama su:

Elektrotehnički fakultet (diplomirani inžinjer elektotehnike);

Prirodno-matematički fakultet (profesor matematike i informatike i fizika opšti smjer);

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (diplomirani inžinjer građevinarstva);

Mašinski fakultet (diplomirani inžinjer mašinstva);

Medicinski fakultet (opšti smijer i stomatologija);

Specijalna edukacija i rehabilitacija (diplomirani defektolog).

II

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

1) da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da imaju stalno prebivalište na području opštine Kotor-Varoš;

2) da su redovni studenti fakulteta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili inostranstvu;

3) da kao studenti prvog ciklusa studija nisu stariji od 25 godina (izuzetak studenti 4. i viših godina studija na integrisanim studijima, kod kojih je starosna granica 27 godina);

4) da su prvi put upisali godinu studija za koju konkurišu za stipendiju;

5) da ne primaju stipendiju iz drugih izvora stipendiranja.

Pored opštih uslova, kandidati prijavljeni na konkurs za dodjelu stipendija treba da ispunjavaju i jedan od sljedećih posebnih uslova:

1) studenti prve godine osnovnih studija da su upisali jedan od deficitarnih fakulteta, ili da su po završetku srednje škole bili učenici generacije.

2) studenti druge i viših godina osnovnih studija da su ispite iz prethodnih godina položili sa prosječnom ocjenom 7.50 i više;

U slučaju da ne bude dovoljno studenata sa prosječnom ocjenom 7.50, stipendije će se dodijeliti i studentima sa nižom prosječnom ocjenom, koji su prema ukupnom broju bodova sledeći na rang listi.

Stipendije se dodjeljuju za jednu kalendarsku godinu. Mjesečni iznos stipendije za studente prvog ciklusa studija koji imaju prosjek ocjena manji od 8,0 kao i za sve studente sa privatnih visokoškolskih ustanova iznosi 100 KM (stotinu konvertibilnih maraka) i isplatiće se za šest mjeseci, a za završne godine studija pet mjeseci.

Stipendije za studente javnih visokoškolskih ustanova druge ili viših godina studija sa prosjekom ocjena 8,0 do 9,0 isplatiće se za sedam mjeseci u iznosu od 100 KM(stotinu konvertibilnih maraka).

Stipendije za studente javnih visokoškolskih ustanova druge ili viših godina studija sa prosjekom ocjena 9,0 i veći isplatiće se za osam mjeseci u iznosu od 100 KM(stotinu konvertibilnih maraka).

Za vrijeme apsolventskog staža student nema pravo na isplatu stipendije. Isplata stipendija se vrši putem tekućeg računa na ime studenta.

Rang-listu studenata za dodjelu stipendija utvrdiće Komisija na osnovu kriterijuma utvrđenih u Odluci o stipendiranju studenata sa područja opštine Kotor Varoš u kalendarskoj 2017. godini.

III

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti sljedeća dokumenta:

Uredno popunjen obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendije (preuzima se na internet stranici ili šalter sali Opštine)

Izvod iz matične knjige rođenih

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)

Uvjerenje o statusu redovnog studenta

Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja (za studente prve godine ovjerena kopija diplome i svjedočanstva sa prosjekom ocjena za svaki razred srednje škole)

Uvjerenje da prvi put upisuju godinu studija za koju konkurišu za stipendiju

Ovjerena izjava da kandidat nije korisnik stipendije drugog davaoca

Za učenike generacije se dostavlja i diploma o proglašenju učenika generacije.

Pored navedenih dokumenata, studenti koji su djeca poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS od I doIV kategorije, koji su bez jednog ili oba roditelja ili koji su korisnici ili čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći, treba da dostave sledeće dokumente:

Studenti, djeca poginulih boraca VRS, uvjerenje nadležnog organa o pogibiji užeg člana porodice (ovjerena kopija)

Studenti, djeca ratnih vojnih invalida VRS od I doIV kategorije,uvjerenje nadležnog organa o kategorizaciji (ovjerena kopija)

Studenti bez jednog ili oba roditelja, izvode iz matične knjige umrlih (original)

Studenti koji su korisnici ili čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći, uvjerenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu redovnog korisnika pomoći ili tuđe njege (original)

Dijete čija su oba roditelja nezaposlena, potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

Za studente iz višečlane porodice (četvero i više djece), kućna lista

Komisija utvrđuje preliminarnu rang listu studenata. Rezultati konkursa se objavljuju na oglasnoj tabli opštinske uprave i zvaničnom sajtu Opštine.

Nazadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor načelniku opštine putem Komisije za dodjelu stipendije, u roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste. O opravdanosti prigovora odlučuje načelnik opštine, najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glasu Srpske“, na oglasnoj tabli u zgradi opštinske uprave Kotor Varoš i na Veb stranici (www.opstinakotorvaros.com).

Sa studentima kojima je dodijeljena opštinska stipendija, zaključuje se ugovor o stipendiranju, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije. Ugovor u ime Opštine potpisuje načelnik opštine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na infopultu Opštine i na Veb stranici (opstinakotorvaros.com).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja Konkursa.

Kontakt telefon:051/783-625

DOKUMENTE DOSTAVITI NA ADRESU:

OPŠTINA KOTOR VAROŠ

Komisiji za dodjelu stipendija za kalendarsku 2017. godinu -sa naznakom za stipendijeili predati lično na pisarnicu opštine.

Ul. Cara Dušana bb,

78220KOTORVAROŠ

Broj:09/6-67-3/17

Datum:10.02.2017.godine

NAČELNIK OPŠTINE KOTOR VAROŠ

Zdenko Sakan