Ауторска права и ауторске накнаде

Уговор о ауторском дјелу можете потписати за графички дизајн (израду огласа, брошуре), дизајн веб-сајта, уколико желите са вам неко напише текст или музику за рекламу, изради слику, да изврши рецензију или лектуру и сл. Пореско опотерећење уговора о ауторском дјелу је ниже него што је оптерећење „обичног“ уговора о дјелу, али приликом потписивања ове врсте уговора добро провјерите да ли предмет уговора заиста улази у појам ауторског дјела, као „индивидуалне духовне творевине из области књижевности, науке и умјетности“, како бисте избјегли потенцијалне проблеме са Пореском управом.

У смислу Закона о порезу на доходак, члан 29, приходом од ауторских права се сматра приход који обвезник остварује по сљедећим основима: 1) писана дјела (књижевна, научна, стручна, публицистичка и друга дјела, студије, рецензије и слично); 2) говорна дјела; 3) драмска и музичка дјела; 4) кинематографска дјела; 5) ликовна дјела; 6) идејни пројекти, скице, цртежи и друга дјела направљена од пластичних материјала која се односе на архитектуру, географију, топографију или коју другу област науке или умјетности; 7) преводи, лектуре, аранжмани музичке обраде и друге прераде ауторских дјела и 8) остала ауторска дјела.

Приход од права сродних ауторском праву, обвезник остварује по сљедећим основима: права умјетника извођача, права произвођача фонограма, права произвођача видеограма и права произвођача радио-дифузних емисија.

Приход од права индустријске својине, порески обвезник остварује по основу: патента, жига, модела или узорка и техничког унапређења.

Kако у нашој терминологији не постоји одговарајући израз који би обухватио приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине (као што нпр. у енглеском језику постоји термин royalties, у њемачком Lizenzgebühren), даље у тексту ћу користити термин „ауторска накнада“ не само за приходе од ауторских права, него и за приходе од права сродних ауторском праву и права индустријске својине.

У том смислу, ауторска накнада представља приход остварен за коришћење или за право да се користи интелектуална својина аутора, као и од продаје интелектуалне својине.

Kо је порески обвезник, а ко порески платац?

Обвезник пореза на ауторску накнаду је физичко лице које је аутор, односно носилац или власник права који остварује доходак од ових права. Порез на доходак од ауторске накнаде плаћа се по одбитку, што значи да је дужност исплатиоца накнаде (као пореског плаца) да обрачуна и уплати порез (и доприносе) у моменту исплате накнаде. У случају да исплатилац дохотка који подлијеже плаћању пореза по одбитку не обрачуна и не уплати порез у моменту исплате, сматра се да таква исплата не укључује порез (односно, да је примаоцу накнаде извршена нето исплата). Ипак, треба имати на уму да уколико исплатилац накнаде није правно лице или предузетник, него друго физичко лице, он није порески платац. У том случају, прималац прихода је дужан да поднесе пореску пријаву и искаже у њој податке о врсти и висини прихода и друге податке од значаја за утврђивање висине пореске обавезе, као и висину пореске обавезе.

Пореска основица пореза на ауторску накнаду

Пореска основица за обрачун пореза на ауторску накнаду је укупна ауторска накнада умањена за износ неопходних трошкова које је обвезник имао при остваривању и очувању прихода, а који се признају унапријед прописаном износу. Нормирани трошкови се признају у висини од 40%, 50% или 60% прихода у зависности од врсте ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, а уређени су Правилником о врсти и висини трошкова неопходних за остваривање прихода по основу ауторских права, права сродних ауторским правима и права индустријске својине.

Наиме, пореском обвезнику који остварује ауторску накнаду признају се сљедећи нормирани трошкови:

1) у висини од 60% од укупног прихода за вајарска ђела, таписерије, умјетничку керамику, керамопластику, мозаик и витраж, за умјетничку фотографију, зидно сликарство и сликарство у простору у техникама фреска, графика, интарзија, емајл, интарзиране и емајлиране предмете, костимографију, модно креаторство и умјетничку обраду текстила (ткани текстил, штампани текстил и сл.),

2) у висини од 50% од укупног прихода за сликарска ђела, графичка ђела, индустријско обликовање са израдом модела макета, ситну пластику, радове визуелних комуникација, радове у области унутрашње архитектуре и обраде фасада, обликовање простора, радове на подручју хортикултуре, вршење умјетничког надзора над извођењем радова у области унутрашње и фасадне архитектуре, обликовања простора и хортикултуре са израдом модела и макета, умјетничка рјешења за сценографију, научна, стручна, књижевна и публицистичка ђела, усмено и писано превођење, музичка и кинематографска ђела и рестаураторска и конзерваторска ђела у области културе и умјетности, за извођење умјетничких ђела (свирања и пјевања, позоришна и филмска глума, рецитовања), снимања филмова и идејне скице за таписерију и костимографију кад се не изводе у материјалу и

3) у висини од 40% од укупног прихода за интерпретацију, односно извођење естрадних програма забавне и народне музике, производњу фонограма, производњу видеограма, производњу емисије, производњу базе података и за друга ауторска и сродна права која нису наведена у т. 1) и 2).

У укупан приход за утврђивање нормираних трошкова за физичко лице аутора, носиоца, односно власника права који остварује доходак од ових права (који није обавезно осигуран по другом основу), не улазе доприноси.

Пореска стопа

Стопа пореза на ауторске накнаде је 10%, али с обзиром на нормиране трошкове, ефективне стопе пореза су 6% (када су нормирани трошкови 40% од прихода), 5% (када су нормирани трошкови 50%), односно 4% (када су нормирани трошкови 60%).

Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање

Лице које остварује приход од ауторских права обвезник је доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, а основица доприноса је укупан приход обвезника доприноса на који се плаћа порез на доходак, који укључује и допринос за пензијско и инвалидско осигурање (бруто ауторска накнада). Дакле, основица за доприносе је уговорена ауторска накнада, умањена за износ нормираних трошкова, увећана за доприносе за ПИО. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање је 18,5%.

Ако је уговорена нето ауторска накнада, да бисмо утврдили основицу доприноса потребно је уговорени износ (умањен за нормиране трошкове) претходно брутирати.

Бруто приход од ауторског ђела када је стваралац ђела обавезно осигуран по другом основу, за ђело за које се признају нормирани трошкови од 40% рачуна се по сљедећој формули:

БП= НП/ 0,7661

Бруто приход од ауторског ђела када је стваралац ђела обавезно осигуран по другом основу, за ђело за које се признају нормирани трошкови од 50%, рачуна се по формули:

БП= НП/0,77425%

Бруто приход од ауторског ђела када је стваралац ђела обавезно осигуран по другом основу, за ђело за које се признају нормирани трошкови од 60%, рачуна се по формули:

БП= НП/ 0,7824%.

Примјер: Ако је уговорена нето ауторска накнада у износу од 1000,00 KМ, за ауторско ђело за које се по Закону о порезу на доходак признају нормирани трошкови од 40%, бруто накнада је 1.305,31 KМ. Овај износ представља основицу доприноса коју потом множимо са стопом 18,5 % (за допринос за ПИО) и добијамо да је износ доприноса 241,48 KМ.