Јавни позив за додјелу бесповратних средстава

Јавни позив за додјелу бесповратних средстава у оквиру Пројекта за подршку привредним друштвима у активностима увођења, сертификације и ресертификације стандарда квалитета, приступа тржиштима и обуци радне снаге

На основу Правилника о начину и условима кориштења средстава за подршку привредним друштвима у активностима увођења, сертификације и ресертификације стандарда квалитета, приступа тржиштима и обуци радне снаге, број 01-68-4/16 од 28.01.2016. године, те Уговора закљученог између USAID/Sida Пројекта унапређења локалног развоја (GOLD) и Привредне коморе Републике Српске, број 03-79/2016 од 22.01.2016. године

Привредна комора Републике Српске расписује

    ЈАВНИ ПОЗИВ

За додјелу бесповратних средстава у оквиру Пројекта за подршку привредним друштвима у активностима увођења, сертификације и ресертификације стандарда квалитета, приступа тржиштима и обуци радне снаге

I

Пројекат подршке намијењен је привредним друштвима за суфинансирање процеса увођења, сертификације и ресертификације стандарда квалитета, активности приступа тржиштима и обуке радне снаге.

Средства у Пројекту подршке обезбјеђују се на основу Уговора закљученог између USAID/Sida GOLD пројекта и Привредне коморе Републике Српске.

Основни критеријум за додјелу средстава из Пројекта подршке привредним друштвима је остварење четири циља: инвестирање, запошљавање, повећању продаје и извоза.

На основу реализованих пројектних активности, рефундира се:

  • До 50% трошкова за активности развијања, имплементације, сертификације и ресертификације стандарда квалитета у складу са релевантним међународним стандардима (стандарди серије ISO, CE знак, FSC CoC, HACCP, FSSC, OHS и сл.)
  • До 50% трошкова за активности приступа тржиштима, односно активности које ће директно утицати на повећање прихода и продаје (нпр. активности промоције – израда промотивног материјала, интернет странице, припреме за излагања на сајмовима и Б2Б сусретима, и сл.)
  • До 50% трошкова за активности обуке радне снаге – консултантске услуге.

Максималан износ износ средстава из Пројекта подршке, који привредни субјекти, корисници Пројекта подршке могу остварити је 20,000 КМ за активности дефинисане правилником.

Одбор Пројекта подршке, на основу дефинисаних критеријума, врши одабир корисника средстава.

Одбор има девет чланова, које чине два представника Коморе, један представник USAID/Sida GOLD пројекта и шест представника USAID/Sida GOLD партнерских општина.

II

Право суфинансирања имају привредна друштва, регистрована у партнерским градовима/општинама (градови Бања Лука и Добој и општине Градишка, Лакташи, Теслић и Котор Варош) за обављање производних дјелатности у свим секторима, изузев сектора који не могу бити подржани од стране USAID -а, као што су сектор војне индустрије, производња алкохола, цигарета и сл.

Корисници Пројекта подршке могу бити и привредна друштва која су у претходном периоду користила средства USAID/Sida GOLD пројекта уколико су их искористила за намјену за коју су одобрена.

Корисници Пројекта подршке могу бити само привредна друштва која пристају на надгледање и извјештавање о кориштењу средстава и постигнутим резултатима, што ће се регулисати уговором.

Право на кориштење средстава из Пројекта не остварују привредна друштва која су већ реализовала активности наведене у Пријави.

Корисници Пројекта подршке који су користили средства USAID/Sida GOLD или неког другог програма подршке не могу користити средства овог Пројекта подршке за исту намјену.

III

Привредно друштво – корисник средстава подноси Пријаву за кориштење средстава на прописаном обрасцу (Прилог I)

Уз пријаву за кориштење средстава из Пројекта подршке, доставља се слиједећа документација:

  • Три понуде даваоца услуга уз навођење разлога за одабир одређеног даваоца услуге.
  • Увјерење да је привредни субјект измирио све пореске обавезе. Увјерење не може бити старије од три мјесеца.

Пријаве се подносе од дана објављивања Јавног позива.

Пројекат подршке остаће отворен до утрошка расположивих средстава.

У зависности од пристиглих пријава и расположивости средстава Одбор Пројекта врши оцјену пријава према слиједећем оквирном распореду: 23.3.2016. године, 31.5.2016. године, 15.9.2016. године.

Након оцјене пристиглих пријава Одбор Пројекта подршке, на основу дефинисаних критеријума, врши одабир корисника средстава и благовремено обавјештава привредна друштва о резултатима оцјењивања.

Привредна друштва која на основу јавног позива остваре услове за кориштење средстава Пројекта подршке закључују посебне уговоре са Комором.

Након имплементације пројектне активности привредно друштво доставља Привредној комори РС Захтјев за рефундирање средстава (Прилог II) и доказе о намјенском трошењу средстава.

IV

Пријаве се предају у затвореној коверти путем поште или предајом у Привредну комору Републике Српске, Ул. Ђуре Даничића 1/II, 78000 Бања Лука, са назнаком „Пријава на Јавни позив за додјелу бесповратних средстава у оквиру Пројекта за подршку привредним друштвима у активностима увођења, сертификације и ресертификације стандарда квалитета, приступа тржиштима и обуци радне снаге. Непотпуне пријаве неће се разматрати.

Надзор над реализацијом и намјенским кориштењем подстицајних средстава вршиће Привредна комора Републике Српске.

Комплетна документација неопходна за учешће у Пројекту, може се преузети на интернет страници Привредне коморе Републике Српске: www.komorars.ba и USAID/Sida GOLD пројекта или у рубрици Јавни позиви на званичној интернет презентацији општине Котор Варош.