Јавни позив за помоћ пољопривредне производње

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“ број: 10/17 и 13/21), и Правилника o расподјели средстава за помоћ пољопривредне производње за 2023. годину („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/23), начелник општине Котор Варош расписује Јавни позив за помоћ пољопривредне производње на подручју општине Котор Варош у 2023. години.

1.Предмет позива

 • Подстицаји за ратарску производњу – проширење и унапређење производње;
 • Подстицаји за воћарску производњу – проширење и унапређење производње
 • Подстицаји за свињогојство производњу – проширење и унаређење производње
 • Подстицаји за пластеничку производњу – проширење и унапређење производње;
 • Подстицаји за „START-UP“ производњу;
 • Подстицаји за куповину и поправку пољоприврдне механизације;
 • Подстицаји за интервентна средства у пољопривреди;
 1. Услови за учешће на Јавном позиву
 • да се пољопривредна производња, за коју се додјељује помоћа, налази искључиво на
  подручју општине Котор Варош
 • да је подносилац захтјева за помоћ пољопривредне производње власник или има
  уговор о закупу земљишта
 • да је пољопривредни произвођач са мјестом пребивалишта у општини Котор Варош
 • попуњен образац захтјева
 • копија ЦИПС-ове личне карте
 • копија текућег рачуна
 1. Посебни услови за додјелу субвенција су;
  а. За ратарску произодњу:
 • Да се сјетва ратарских обавља на минимално 0,3 ха (хектар) површина

б. За свињогојску производњу:

 • минимално 3 супрасне крмаче или назимице
 • минимално 10 грла у тову
  в. За пластеничку производњу:
 • Да се производња у заштићеном простору одвија на територији општине Котор Варош
 • За изградњу или куповину нових пластеника минимум површине 60 м 2 , (предрачун за куповину материјала или комплетног пластеника)
 • За адаптацију оштећених пластеника, страдалих од елементарних непогода ако су задесиле подручје општине Котор Варош, обавезно записник о претрпљеној штети,
  г) За воћарску производњу:
 • Да су засади јабуке ,шљиве и крушке на минимално 0,2 ха ,
 • Да су засади јагодичастог воћа: малине, купине, јагоде,ароније, боровнице и др.
  минимално на 0,1 ха,
 • Да су засади винограда минимално на 0,1 ха
  д) За „start –up „ помоћ:
 • Укратко писмено објашњена оправданост почетних улагања у одређену пољопривредну производњу као и висина средстава за почетна улагања. Након одобравања помоћи, прималац помоћи је дужан потписати Уговор о утрошку средстава и реализације истих.
  е) За помоћ при куповини или поправци пољопривредне механизације:
 • Предрачун за куповину прикључака пољопривредне механизације
 • Предрачун износа поправке пољопривредне механизације
  ђ) За интервентна средства у пољопривреди
  -записник општинске комисије о претрпљеној штети, као и ветеринарског или пољопривредног инспектора са процјењеним износом штете. Након одобравања помоћи, прималац помоћи је дужан потписати Уговор о утрошку средстава и реализације истих.
 1. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Јавни позив је отворен након 8 дана од дана објвљивања и траје до 30.09.2023. године.

 1. ОЦЈЕНА ПРИЈАВЕ
  Оцјену пријава извршиће Комисија, која ће утврдити листу кандидата који испуњавају све наведене услове, а обиласком терена ће се утврдити оправданост захтјева. Свим кандидатима који по овом Јавном позиву буду испунили услове биће додијељена финансијска помоћ за остварену производњу.
 1. МЈЕСТО И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА
  Попуњена пријава са потребном документацијом подноси се лично или путем поштена адресу: Одјељење за привреду , општина Котор Варош, улица Цара Душана бб, 78220 Котор Варош.
 1. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
  Обрасци за пријаву на Јавни позив могу се добити у Пољопривредно савјетодавној служби општине или на web страници општине Котор Варош. Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узимати у разматрање. Све додатне информације у вези јавног позива могу се добити у Пољопривредно савјетодавној служби општине Котор Варош или на телефон 051/783-230.

Јавни позив биће објављен на web страници општине Котор Варош, www.opstinakotorvaros.com средствима Јавног информисања, огласној плочи општине Котор Варош и свим мјесним уредима.