JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS raspisalo je javni poziv za ralizaciju projekta javno-privatnog partnerstva u projektu pod nazivom: “Unapređenje bezbjednosti saobraćaja upotrebom radarskih uređaja i primjenom savremenih tehnologija za evidentiranje prekršaja, prenos i obradu podataka o prekršajima”, koji je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpsk”e broj 57/17 od dana 14.06.2017. godine.

Projekat će biti realizovan na teritoriji cijele Republike Srpske, u sedam gradova i 48 opština, u fazama. Predviđen je ugovorni oblik javno-privatnog partnerstva u kojem će sredstva za finansiranje projekta obebijediti od strane privatnog partnera, što podrazumijeva finansiranje nabavke opreme, momtažu, instaliranje i atestiranje iste, te će privatni partner garantovati održavanje putne funkcionalnosti tokom trajanja ugovora. Ove usluge privatni partner će naplaćivati od javnog partnera – Ministarstva unutrašnjih poslova RS, raspodjelom prihoda ostvarenog korišćenjem predmetne opreme, u skladu sa ugovorom.

Procijenjena vrijednost ulaganja privatnog partnera iznosi 9.300.000,00 KM, a period trajanja ugovora je 10 godina.

Potrebno je da privatni partner ispunjava uslove propisane tenderskom dokumentacijom, što između ostalog podrazumijeva, izmirene poreske i finansijske obaveze, da nije predmet stečajnog ili likvidacionog postupka, da mu nije izrečena pravosnažna krivična presuda za djela navedena u tenderskoj dokumentaciji, te uslove u pogledu eknomsko-finansijskih i tehničkih kapaciteta, kao i garanciju za ozbiljnost ponude, te garanciju za izvršenje ugovora.

Tenderska dokumentacija se dostavlja na zahtjev uz dokaz o uplati naknade od 20,00 KM.

Postupak će se sprovesti metodom kompetitivnog dijaloga, a rok za prijem zahtjeva za učešće je 17.07.2017. godine do 12 časova.