Јавни позив за субвенцију пољопривредне производње

На основу  Правилника o расподјели средстава за субвенцију  пољопривредне производње, број:06/7-33-5 /16, од 22.03..2016. године, и члана  43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 46. Статута општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош” број: 3/14), начелник Општине Котор Варош расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за субвенцију пољопривредне производње на подручју општине Котор Варош у 2016. години

1.ПРЕДМЕТ ПОЗИВА

 а. Подстицаји за ратарску  производњу- проширење и унапређење производње;

– За сјетву кромпира,

– За сјетву стрних житарица на већим надморским висинама.

б. Подстицаји за сточарску производњу- проширење и унаређење производње;

– Субвенција за постојећу анималну производњу

в. Подстицаји за пластеничку производњу-проширење и унапређење производње;

– Субвенција а производњу биних култура у заштићеном простору;

– убвенција за новоизграђене и адаптацију постојећих пластеника.

  1. Услови за учешће на Јавном позиву

– да се пољопривредна производња, за коју се додјељује субвенција, налази искључиво на подручју општине Котор Варош

– да је подносилац захтјева за субвенцију пољопривредне производње власник или има уговор о закупу земљишта

– да је пољопривредни произвођач са мјестом пребивалишта у општини Котор Варош

– попуњен образац захтјева

– копија ЦИПС-ове личне карте

– копија текућег рачуна

  1. Посебни услови за додјелу субвенција су;

а. За ратарску произодњу:

– Да се сјетва стрних житарица и кромпира одвија на минимално 1 (један) хектар површине

– Фискални рачун за куповину сјеменског материјала за минималну површину од једног хектара

б. За сточарску производњу:

   – Копија пасоша минимално 7 музних грла крава на име подносиоца захтјева,

– Копија пасоша минимално 10 товних грла стоке говеда старости минимално 6 мјесеци на име подносиоца захтјева,

– Копија картона употребе у приплоду за минимално 100 грла оваца које се јагње или 50 коза које се јаре,

– Копија извадка из Регистра матичног јата кокоши (минимално 200 кљунова),

– Увјерење о здраственом стању животиња.

в. За пластеничку производњу:

   – Да се производња у заштићеном простору одвија на минималним површинама од 500 м2,

– За изградњу или куповину нових пластеника минималне површине од 50 м2 обавезно приложити фискалне рачуне о куповини

– За адаптацију оштећених пластеника, минималне површине од 100м2, страдалих од вјетрова који су задесили подручје општине Котор Варош у протеклом периоду.

  1. 3. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Рок за пријаву на Јавни позив је 30 дана од дана објвљивања

  1. ОЦЈЕНА ПРИЈАВЕ

Оцјену пријава извршиће Комисија, која ће утврдити листу кандидата који испињавају све наведене услове, а обиласком терена ће се утврдити оправданост захтјева.Сви кандидати којим по овом Јавном позиву буду додијељена финансијска средства, добиће Одлуку начелника општине о висини субвенције за остварену производњу.

  1. МЈЕСТО И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА

Попуњена пријава са потребном документацијом подноси се лично или путем поште на адресу: Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, општина Котор Варош,улица Цара Душана бб, 78220 Котор Варош.

  1. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Обрасци за пријаву на Јавни позив могу се добити у Пољопривредно савјетодавној служби општине или на web страници општине Котор Варош у рубрици Захтјеви.

Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узимати у разматрање.

Све додатне информације у вези јавног позива могу се добити у Пољопривредно савјетодавној служби општине Котор Варош или на телефон 051/783-292.

Јавни позив биће објављен на web страници општине Котор Варош, www.opstinakotorvaros.com, средствима Јавног информисања, огласној плочи општине Котор Варош и свим мјесним уредима.

Котор Варош, 04.04.2016. године

Начелник општине

Далибор Вучановић

Извор: opstinakotorvaros.com