Јавни позив за субвенцију примарне пољопривредне производње на подручју општине Котор Варош у 2015. години

На основу Правилника о расподјели средстава за субвенцију пољопривредне производње, објављеног у Службеном гласнику општине Котор Варош, број 14/15, члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, број: 101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 46. Статута општине Котор Варош („Сл.гл.општине Котор Варош“ број: 3/14), начелник Општине Котор Варош расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

За субвенцију примарне пољопривредне производње на подручју општине Котор Варош у 2015. години

  1. ПРЕДМЕТ ПОЗИВА

1.1.Подстицаји за организован узгој (са редовним откупом) повртарских култура – краставац корнишон :

А) суфинансирање опреме – субвенција за купљену опрему за производњу корнишона у висини од 200 КМ по пријављеном произвођачу;

Б) суфинансирање производње – суфинансирање производње у висини од 0,05 КМ/кг откупљеног краставца корнишона.

  1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

2.1.Да се пољопривредна производња, за коју се додјељују субвенције, обавља на подручју општине Котор Варош;

2.2.Да је пољопривредни произвођач пријављен са мјестом пребивалишта у општини Котор Варош;

  1. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Рок за пријаву на Јавни позив је 10 дана по расписивању Јавног позива. Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узети у разматрање.

  1. ОЦЈЕНА ПРИЈАВЕ

Оцјену пријаве извршиће Комисија, коју ће именовати начелник општине. Задатак Комисије је да размотри пристигле пријаве, те утврди листу кандидата који испуњавају наведене услове.

  1. МЈЕСТО И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА

Попуњен образац пријаве са потребном документацијом подноси се лично на протокол општинске службе или путем поште на адресу: Општина Котор Варош, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, ул.Цара Душана бб, 78220 Котор Варош.

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу. Уз захтјев се прилаже потребна документација :

  • копија ЦИПС-ове личне карте;
  • копија текућег рачуна;
  • збирна потврда о предатим количинама краставца корнишона (доставља организатор откупа и производње) – везано за члан 2, став 1, алинеја 1 Правилника о расподјели средстава за субвенцију пољопривредне производње за 2015.год.;
  1. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Обрасци за пријаву на Јавни позив могу се добити у Пољопривредно-савјетодавној служби општине Котор Варош.

Све додатне информације у вези Јавног позива могу се добити у Пољопривредно-савјетодавној служби општине Котор Варош или на телефон број: 051/783-292. Јавни позив биће објављен на званичној интернет страници општине Котор Варош, www.opstinakotorvaros.com, средствима јавног информисања и огласној плочи општине Котор Варош.

Котор Варош, 04.12.2015. године.