ЈУ ОШ „Свети Сава“ Котор Варош : Конкурс за попуну упражњених радних мјеста

У јучерашњним дневним новинама „Глас Српске“ објављен је конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Основној школи Свети Сава „Котор Варош“ и то за следећа радна мјеста:

  1. Наставник за предмет основни информатике – на 4 часа на одређено радно вријеме или до престанка функције а најдуже до 30.06.2016. године, са положеним стручним испитом
  2. Психолог, 1 извшилац на одређено радно вријеме или престанком функције а најдуже до 30.06.2016. године са положеним стручним испитом

Уколико се не пријави лице са положеним стручним испитом у радни однос ће се примити лице без радног искуства. Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати требају да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.