Катастар почиње формирање нове власничке евиденције о свим некретнинама

При Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове (Катастар) у мјесту Котор Варош ( стара зграда Катастра код Рајфајзен банке) од дана 22.02.2021 године почеће излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на свим непокретностима на подручју катастарских општина Масловаре и Шипраге, односно формирање нове, власничке евиденције о свим некретнинама које се налазе на подручју наведених катастарских општина (земљиште, зграде, станови, пословне просторије, посебни дијелови зграда и др.).

Излагање ће се вршити са сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова у просторијама Комисије, у Котор Варошу на адреси Цара Душана бб ( стара зграда Катастра код Рајфајзен банке).

Комисија ће сваком правном и физичком лицу, за које су прикупљени подаци и адресе, а за чије се непокретности врши излагање, упутити најкасније 8 дана прије излагања података посебан позив, да у означено вријеме дође у радне просторије Комисије и да понесе све исправе које служе као доказ о правима на непокретностим.

Међутим, како велики број лица борави у иностранству ( посебно лица која имају некретнине у к.о. Шипраге), странке могу да се информишу сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова у просторијама Комисије.