КОНКУРС: За пријем психолога у ОШ „Свети Сава“ Котор Варош

Отворен до: 24.01.2019.  године
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

На основу члана 113. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС 44/17, 31/18“) и на основу Одлуке Школског одбора о усвајању Систематизације радних мјеста ван наставе број: 650-02/18 од 27.09.2018. године директор школе расписује конкурс за попуну упражњеног радног мјеста:

-Психолог, 1 извршилац на одређено радно вријеме до 31.08.2019. године са положеним стручним испитом

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“ 1/16, 66/18) кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 104., 105,106.Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“ 44/17,31/18) и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ 77/09, 86/10 ,25/14 и 76/15). 
Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.,Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС 44/17,31/18), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.
Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема , критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.
Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:
Општи услови:
-увјерење о држављанству ( којим доказује да је држављанин РС, БиХ ),
-извод из матичне књиге рођених ( који доказује да је пунољетан )
-љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест мјесеци, ће доставити прије потписивања Уговора о раду, кандидат који буде примљен у радни однос ( којим доказује да је радно способан )
-увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школа ће тражити увјерење о неосуђивању)

Посебни услови:
-диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент 
-увјерење или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима ако кандидат не може прибавити ове документе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.
-увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу 
-увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ( за кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица)
-увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца 
-увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,
-увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
      
Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили благовремене и потпуне пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.
Кандидати су дужни да уз потписану пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.
Пријаве се примају у року од осам (8) дана од дана објављивања у „Гласу Српске“, а шаљу се на адресу:  ЈУ Основна школа „Свети Сава“ Светосавска 2, 78 220 Котор Варош са назнаком ‘’ за конкурс ‘’.