KONKURS za prijem učenika na smještaj i ishranu u JU Srednjoškolski dom Banjaluka za školsku 2017/2018. godinu

Na osnovu člana 20. stav (3 ). Zakona o učeničkom standardu (“Službeni glasnik RS”, broj 72/12 ), člana 17. stav (3) statuta JU Srednjoškolski dom Banjaluka, člana 3. stav (1) Pravilnika o uslovima za smještaj i ishranu učenika u ustanovama učeničkog standarda (“Službeni glasnik RS”, broj 57/14) i odluke Upravnog odbora JU Srednjoškolski dom Banjaluka broj: 0101-681/17 od 21.6.2017. godine raspisuje se

KONKURS za prijem učenika na smještaj i ishranu u JU Srednjoškolski dom Banjaluka za školsku 2017/2018. godinu

 1. USLOVI ZA PRIJEM UČENIKA U DOM

Pravo na smještaj i ishranu u dom imaju redovni učenici srednjih škola koji imaju državljanstvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i čije prebivalište je na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

 1. BROJ RASPOLOŽIVIH MJESTA

JU Srednjoškolski dom Banjaluka ima smještajni kapacitet od 240 raspoloživih mjesta.

 1. USLOVI ZA UTVRĐIVAWE REDOSLIJEDA PRIJAVLJENIH KANDIDATA

Redoslijed učenika za prijem u dom utvrđuje se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) uspjeh učenika u prethodnom školovanju

2) socijalni status porodice učenika i

3) udaljenost mjesta prebivališta od mjesta školovanja.

(1) Uspjeh učenika ostvaren u prethodnom školovanju podrazumijeva:

1) opšti uspjeh od VI do IX razreda osnovne škole – za učenike I razreda srednje škole i

2) opšti uspjeh iz prethodno završenog razreda srednje škole, za učenike ostalih razreda srednje škole.

(2) Bodovanje prosjeka ocjena na osnovu školske isprave od VI do IX razreda osnovne škole ili prethodnog razreda srednje škole računa se i zaokružuje na dvije decimale, a boduje se na sljedeći način:

1) bodovanje uspjeha:

 1. do 2,49…………………. 2 boda
 2. od 2,50 do 3,49……… 4 boda
 3. od 3,50 do 4,49……….6 bodova i
 4. od 4,50 do 5,00……….8 bodova.

2) bodovanje vladanja učenika:

 1. zadovoljava……………… 1 bod
 2. dobro………………………..2 boda
 3. vrlo dobro………………..3 boda i
 4. primjerno…………………4 boda

3) bodovanje rezultata učenika koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama, na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća:

 1. treće mjesto………… 1 bod
 2. drugo mjesto………….2 boda i
 3. prvo mjesto……………3 boda

(3) Za izrečenu vaspitno-disciplinsku mjeru u prethodnoj školskoj godini učeniku koji je već bio smješten u domu, umanjuje se ukupan broj bodova, i to za:

1) ukor pred isključenje iz doma …………… 3 boda i

2) isključenje iz doma…………………………….. 4 boda.

(1) Socijalni status porodice učenika utvrđuje se prema visini mjesečnih prihoda po članu zajedničkog domaćinstva i to prosjek za period januar – jun tekuće godine, kako slijedi:

1) bodovanje na osnovu visine prihoda po članu zajedničkog domaćinstva:

 1. bez prihoda………………………………….. 12 bodova
 2. prihod do 99,99 KM………………………..10 bodova
 3. prihod od 100,00 do 149,99 KM…………8 bodova
 4. prihod od 150,00 do 199,99 KM…………6 bodova
 5. prihod od 200,00 do 249,99 KM………….4 boda
 6. prihod od 250,00 do 299,99 KM………….2 boda
 7. prihod od 300,00 do 749,99 KM………….1 bod i
 8. prihod od 750,00 KM i više……………..0 bodova.

2) bodovanje na osnovu ostalih socijalnih uslova:

 1. bez oba roditelja……………………….. 6 bodova
 2. bez jednog roditelja…………………….3 boda
 3. dijete RVI od I do VI kategorije….2 boda i
 4. učenik iz porodice sa troje i više djece……. 1 bod (po djetetu).

Udaljenost mjesta prebivališta od srednjoškolske ustanove boduje se na sjedeći način:

1) do 15 km……………………………….. 0,5 bodova

2) od 15 do 25 km……………………….1 bod

3) od 25 do 35 km……………………….1,5 bodova

4) od 35 do 45 km……………………….2 boda

5) od 45 do 55 km……………………….2,5 bodova i

6) preko 55 km…………………………..3 boda

Rang-lista se sačinjava na osnovu ukupnog broja bodova koje učenici, koji su se prijavili na javni konkurs ostvare na osnovu svih kriterijuma koji se boduju za prijem u dom. Bodovanje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

Ako dva ili više učenika imaju jednak broj bodova prednost prema sljedećem redu ima učenik:

1) bez oba roditelja

2) bez jednog roditelja i RVI od I do VI kategorije

3) koji ima veći broj bodova po osnovu opšteg uspjeha u prethodnom školovanju i

4) koji je za svoj rad i aktivnosti u domu prethodne školske godine nagrađen ili pohvaljen odlukom pedagoškog vijeća.

Visina učešća roditelja u troškovima smještaja i ishrane iznosi 75,00 KM. Za djecu ratnih vojnih invalida od I – V kategorije smještaj i ishrana učenika finansira se iz budžeta Republike Srpske u punom iznosu od 170,00 KM mjesečno po učeniku.

 1. POTREBNA DOKUMENTA

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs, uz prijavu na konkurs podnosi domu sljedeću dokumentaciju (originalna dokumenta ili ovjerene kopije):

 1. Izvod iz matične knjige rođenih
 2. Uvjerenje o prebivalištu
 3. Potvrdu o upisu u srednju školu
 4. Ovjerenu kopiju svjedočanstva od VI do IX razreda osnovne škole za učenike koji su upisani u prvi razred srednje škole
 5. Ovjerenu kopiju svjedočanstva iz prethodnog razreda srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći ili četvrti razred srednje škole
 6. Potvrdu da je učenik osvojio jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama, na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća (samo za učenike koji ispunjavaju ovaj uslov).
 1. Ovjerenu kućnu listu
 2. Potvrdu o školovanju/ studiranju za članove domaćinstva na školovanju / studiju, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih
 3. Potvrdu da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje
 4. Uvjerenje nadležne Poreske uprave za roditelje da se ne vode kao poreski obveznici po osnovu primanja za roditelje koji su nezaposleni, a ne nalaze se na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje.
 5. Prosjek prihoda za period januar – jun tekuće godine zaposlenih članova domaćinstva/ posljednji ček od penzije.
 6. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od I – VI kategorije sa visinom primanja po tom osnovu
 7. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom pravu na osnovu člana domaćinstva porodice poginulog borca sa visinom primanja po tom osnovu.
 8. Izvod iz matične knjige umrlih, za učenike bez jednog ili oba roditelja.
 9. Dvije male fotografije.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavljivanje kandidata obaviće se od 28.6 – 6.7.2017. godine. Za preostala slobodna mjesta od 18.8 – 25.8.2017. godine. Prijem dokumenata vršiće se radnim danom od 8 do 13 časova.

Rang-lista primljenih učenika će biti objavljena na oglasnoj tabli doma dana 4.8.2017. godine. Na rang-listu primljenih učenika učenik koji je nezadovoljan može podnijeti prigovor Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli doma i internet stranici www.srednjoskolskidom.org. Komisija je dužna da u roku od osam dana odluči o podnesenim prigovorima, nakon čega donosi konačnu rang-listu kandidata za smještaj u dom.

Rješenje o pravu na smještaj u dom donosi direktor na osnovu konačne rang-liste koja će biti istaknuta na oglasnoj tabli doma i na internet stranici njnjnj.srednjoskolskidom.org. Učenik koji je nezadovoljan rješenjem može izjaviti žalbu upravnom odboru u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Odluka upravnog odbora je konačna i protiv te odluke nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti postupak kod nadležnog suda.

Prilikom useljenja u dom učenik dostavlja ljekarsko uvjerenje o opštem zdravstvenom stanju da je zdravstveno sposoban za boravak u kolektivnom smještaju.

Napomena: Dom u okviru svojih smještajnih kapaciteta obezbjeđuje do 10% kapaciteta za smještaj i ishranu učenika sa invaliditetom, učenika sa hroničnim bolestima i učenika blizanaca. Kandidati iz naprijed navedenih kategorija koji nisu dobili smještaj po redovnom konkursu, imaju pravo da podnesu zahtjev da se posebno rangiraju u okviru namjenski predviđenih kapaciteta doma, u roku utvrđenom konkursom. Uz zahtjev kandidat podnosi dokumentaciju kojom dokazuje da pripada kategoriji učenika iz prethodnog stava konkursa.

Broj: 0101-682/17

Dana: 21.6.2017. godine

Predsjednik Upravnog odbora

Nikola Dorontić