Котор Варош: Конкурс за посао у СШЦ „Никола Тесла“

ЈУ “НИКОЛА ТЕСЛА”

КОТОР ВАРОШ

КОНКУРС за попуну упражњеног радног мјеста

Професор машинске групе предмета -пуна норма на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 30.6.2017. године, са радним искуством.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који, осим (општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи), испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећу документацију (овјерене копије), као и контакт телефон, којим се доказују:

Општи услови и то:

– Да је држављанин РС и БиХ а то се доказује увјерењем о држављанству,

– Да је пунољетан а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

– Да је радно способан а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа

– Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дијетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, (Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем).

Посебни услови и то:

– Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕЦТС бодова, у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент,

– Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо-школске установе о просјеку оцјена током студирања.

– Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

– Увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца и копију радне књижице. Увјерење треба да садржи: врсту посла, степен и врсту стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла закључно са даном издавања увјерења.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно.

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог бораца,

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца, Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе, у уторак (11.4.2017. године у 13 часова). Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране те ће исте бити одбачене.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или на адресу.