Оглас о продаји парцелe у посједу општине Котор Варош путем лицитације

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ
Н А Ч Е Л Н И К
Број: 02-014-211/22
Датум: 19.05.2022. године

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Сл. гласник РС“, бр. 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15), члана 9. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске („Сл. гласник РС“, бр.
20/12), Одлуке о начину и условима јавне продаје путем лицитације, парцела у посједу
општине Котор Варош, број: 01-022-8/22 од 18.02.2022. године („Службени гласник
општине Котор Варош“, број: 2/22) и Одлуке о начину и условима јавне продаје путем
лицитације, парцела у посједу општине Котор Варош, број: 01-022-28/22 од 19.04.2022.
године („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 5/22), Начелник општине
Котор Варош расписује
О Г Л А С
о продаји парцелe у посједу општине Котор Варош путем лицитације

 1. Подаци о продавцу:
  Општина Котор Варош, са сједиштем у Ул. Цара Душана 55, 78220 Котор Варош, ЈИБ
  4401128550002.
 2. Начин продаје:
  Усмено јавно надметање (лицитација).
 3. Предмет продаје:
  Продаје се земљиште у својини општине Котор Варош означено као:
  1) к.ч. 1974/2 к.о. Котор Варош, у нарави градилиште, површине 236 m2
  , у посједу
  Општине Котор Варош са 1/1 дијела уписана у п.л. број 373 к.о. Котор Варош и
  2) к.ч. 2347/737 к.о. Котор Варош, у нарави градилиште, површине 474 m2
  , у посједу
  Општине Котор Варош са 1/1 дијела уписана у п.л. број 373 к.о. Котор Варош.
 4. Почетна цијена:
  Почетна продајна цијена земљишта утврђена је Одлуком о начину и условима јавне
  продаје путем лицитације, парцела у посједу општине Котор Варош, број: 01-022-8/22
  од 18.02.2022. године („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/22) и
  Одлуком о начину и условима јавне продаје путем лицитације, парцела у посједу
  општине Котор Варош, број: 01-022-28/22 од 19.04.2022. године („Службени гласник
  општине Котор Варош“, број: 5/22), а што одговара цијени утврђеној од стране
  Комисије за просторно уређење и праћење конкурса за продају градског грађевинског
  земљишта, и то
  1) за парцелу под подтачком 1) у износу од 11,00 КМ/m2
  ,
  2) за парцелу под подтачком 2) у износу од 9,828 КМ/m2
  .
 5. Понуда мора садржавати:
 6. Назив, адресу и основне податке понуђача;
 7. Овјерену копију личне карте и
 8. Овјерену пуномоћ уколико ће учесника заступати пуномоћник.
 9. Начин полагања кауције:
  6.1. За учешће у поступку усменог јавног надметања – лицитације учесници су дужни
  уплатити кауцију у износу од 10 % од почетне продајне цијене, с тим што тај износ не
  може бити мањи од 1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ. У случају када се једно
  лице пријављује за лицитацију више парцела уплаћује онолико кауција на колико се
  парцела пријављује, односно уплаћује кауцију за сваку појединачну пријаву на
  лицитацију.
  6.2. Кауција се плаћа на жиро рачун општине Котор Варош на јединствени рачун
  трезора општине Котор Варош на рачун број: 562-099-00003808-31, код НЛБ Развојне
  банке, са назнаком броја огласа и броја парцеле, најкасније до дана који је огласом
  одређен за одржавање усменог јавног надметања лицитације.
  6.3. Доказ о уплати кауције доставити уз пријаву на оглас.
 10. Са учесником лицитације чија понуда буде утврђена као најповољнија, а након
  прибављеног мишљења Правобранилаштва РС, начелник Општине ће закључити
  купопродајни уговор. Ако учесник лицитације чија је понуда утврђена као
  најповољнија, одустане од закључења писаног купопродајног уговора, губи право на
  повраћај положене кауције.
  7.1. Кауција се неће вратити учеснику лицитације уколико не приступи истој или
  одустане од своје понуде или одустане од закључења уговора о купопродаји
  Учесницима лицитације који не успију у лицитацији враћа се кауција у року од 8. дана
  од дана одржавања лицитације.
 11. Начин и услови плаћања продајне цијене:
  Продајну цијену непокретности купац је обавезан платити прије потписивања
  купопродајног уговора на жиро рачун продавца.
 12. Предаја земљишта у посјед:
  Купац се уводи у посјед непокретности у року од 8 дана од дана уплате продајне
  цијене, о чему ће бити сачињен записник.
 13. Дан и мјесто одржавања лицитације:
  10.1. Јавно надметање (лицитација) одржаће се:
  10.06.2022. године, (петак) са почетком у 12.00 часова. 10.2. Лицитацији могу присуствовати понуђачи или њихови пуномоћници који су
  доставили понуде, уз предочење личне карте.
 14. Све трошкове око израде и провођења купопродајног уговора сноси купац
  земљишта.
  Купац је дужан сносити трошкове који проистекну из прибављања локацијских услова
  и грађевинске дозволе.
 15. Вријеме и начин разгледања неизграђеног грађевинског земљишта и увид у
  документације о земљишту:
  Разгледање земљишта се може извршити сваки радни дан од 8,00 до 14,00 часова у
  присуству службеника Одјељења за просторно уређење.
  Увид у документацију се може вршити радним даном од 8,00 до 14,00 часова у
  Одјељењу за просторно уређење.
  Увид и разгледање се може вршити све до дана: 06.06.2022. године.
  Контакт особа за разгледање земљишта и увид у докуметацију је предсједник Комисије
  за лицитацију: Борис Марковић, контакт телефон 065/254-609, (Обавезна телефонска
  најава доласка).
 16. Рок за подношење пријава:
  Рок у којем се пријава мора доставити је 15 дана од дана објављивања огласа путем
  средстава јавног информисања (Центар за културу, спорт и информисање – „Радио
  Котор Варош“).
 17. Орган који проводи поступак лицитације:
  Комисија за лицитацију, у поступку продаје парцела у посједу општине Котор Варош
  проводи поступак лицитације, а која је одређена Одлуком о начину и условима јавне
  продаје путем лицитације, парцела у посједу општине Котор Варош, број: 01-022-8/22
  од 18.02.2022. године („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/22) и
  Одлуком о начину и условима јавне продаје путем лицитације, парцела у посједу
  општине Котор Варош, број: 01-022-28/22 од 19.04.2022. године („Службени гласник
  општине Котор Варош“, број: 5/22).
 18. Начин провођења поступка лицитације:
  Лицитација се проводи у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за
  располагање непокретностима у својини РС („Сл. гласник РС“, број 20/12).
 19. Пријаве за лицитацију достављају се на адресу:
  „Општина Котор Варош,
  Комисија за лицитацију,
  Ул. Цара Душана 55,
  78220 Котор Варош“,
  у затвореној коверти са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ, Понуда на Јавни оглас о продаји
  земљишта у својини општине Котор Варош под тачком _“ .
  Коверта на којој не буде назначено за коју тачку се лице пријављује, неће се
  прихватити и биће враћена понуђачу. Такође, у случају када се једно лице пријављује за
  лицитацију више парцела своје понуде доставља у једној коверти са назнаком на које
  све парцеле се пријављује.
  Општина Котор Варош, не сноси никакве трошкове понуђача по овом јавном огласу, те
  задржава право да овај оглас, или његов дио, поништи и не сноси никакву одговорност
  према учесницима поступка јавног надметања.
  У Котор Варошу, 19.05.2022. године
  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
  Зденко САКАН