Основна школа „Свети Сава“: Конкурс за наставнике

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” КОТОР ВАРОШ, Светосавска 2

расписује КОНКУРС за попуну упражњеног радног мјеста

Наставник за предмет физика – 1 извршилац на 12 часова на одређено радно вријеме до 30.6.2017. године са положеним стручним испитом
Наставник за предмет техничко образовање – 1 извршилац на неодређено радно вријеме са положеним стручним испитом

Уколико се не пријави лице са положеним стручним испитом у радни однос ће се примити лице без радног искуства.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Кандидати су дужни, уз потписани пријаву, приложити доказе о испуњавању општих услова:

1.увјерење о држављанству и
2.извод из матичне књиге рођених
3.љекарско увјерење (прилаже кандидат који буде изабран)
4.увјерење о неосуђиваности (прилаже кандидат који буде изабран).

Кандидати су, уз наведену документацију, дужни да доставе и документа на основу којих доказују испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

1.овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање,

2.додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3.увјерење о положеном стручном испиту (уколико се тражи лице са истим)

4.увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

5.увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца у којем се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа оствареног код тог послодавца,

6.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

8.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Сви документи се достављају у овјереној копији и неће се враћати. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса (који су доставили потпуне и благовремене пријаве) обавиће се дана 15.3.2017. године у 11 часова у просторијама школе у Котор Варошу. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју и ако се не појаве сматра се да су одустали од конкурса.

Пријаве са документима доставити поштом на адресу школе или предати непосредно код секретара школе. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.