Прикупљање добротворних прилога, правно регулисање

Добровољне прилоге, као и друге видове помоћи могу прикупљати привредна друштва и друга правна лица, хуманитарне и друге организације, грађани и њихова удружења уз претходну пријаву, која се подноси надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова, на чијој се територији врши прикупљање прилога, најкасније осам дана прије почетка прикупљања.

Пријава за прикупљање добровољних прилога садржи: назив организације која врши прикупљање, име и презиме физичких лица која прикупљају прилоге, циљ, мјесто и вријеме трајања прикупљања.

Надлежни орган је дужан да изда потврду о пријави у року од 24 часа.

Ако прикупљање добротворних прилога ремети јавни ред и мир или ако то налажу интереси безбједности, надлежни оргран ће рјесењем забранити прикупљање и то у року од три дана од дана пријема пријаве. На ово рјешење се може изјавити жалба (која не одгађа извршење) о којој одлучује министар унутрашњих послова у року од 3 дана од подношења.

Пријава за прикупљање добровољних прилога не подноси се у сљедећим случајевима:

Прилози који се прикупљају у оквиру привредног друштва или неког другог правног лица ради постизања заједничких циљева и задовољавања посебних потреба радника.

Прикупљање прилога које организује мјесна заједница на својој територији или скупштина етажних власника ради одређених циљева у оквиру активности мјесне заједнице, односно заједнице етажних власника,

Прилози који се прикупљају умјесто карата за културне манифестације које организују политичке организације и удружења грађана, у складу са програмом својих активности.

Прикупљање прилога које организују вјерске заједнице.

Новчана казна за прикупљање добровољних прилога и других видова помоћи супротно овим правилима је од 200 до 800 КМ.

Ријечи правника