Тепић: Извршење на покретним стварима

Свакодневно постајемо свједоци, али и директни учесници извршења на покретним стварима које су у својини извршеника, а  спроводи се ради намирења новчаног потраживања тражиоца извршења.  Због обимности указаћемо само на покретање извршења и изузимање од извршења, што је и најбитније за извршеника.

Извршење на покретним стварима се спроводи предузимањем одређених радњи у поступку извршења које имају за циљ да се покретне ствари заплијене, одузму од извршеника и продају  у циљу уновчења да би се из суме остварене њиховом продајом намирило извршно потраживање тражиоца извршења.

Тражилац извршења подноси приједлог за извршење стварно и мјесно надлежном суду за спровођење извршења. Мјесно надлежан је суд на чијем подручју се налазе покретне ствари извршеника, као и у случају када се извршење покреће по службеној дужности.[1] Овдје постоји разлика у поступку спровођења извршења зависно од тога да ли је тражиоцу извршења познато гдје се налазе ствари које треба да буду предмет извршења. У случају да није познато гдје се налазе покретне ствари, он може приједлог за извршење  поднијети суду на чијем се подручју налази пребивалиште, односно боравиште извршеника, без означавања мјеста гдје се налазе извршеникове ствари. [2]

ЗИП је изричито предвидио које покретне ствари не могу бити предмет извршења. Од извршења су изузети:[3]
1) предмети који су неопходно потребни извршенику и члановима његове породице за задовољавање свакодневних потреба,
2) храна и огрев за потребе извршеника и чланова његовог домаћинства за три мјесеца,
3) готов новац извршеника по основи потраживања која су изузета или ограничена од извршења, те готов новац извршеника који има стална мјесечна примања до мјесечног износа који је по закону изузет од извршења, пропорционално времену до идућег примања,
4) медаље, ратне споменице и друго ордење и признања, вјенчани прстен, лична писма, рукописи и други лични списи извршеника, породичне фотографије, личне и породичне исправе и породични портрети.
5) поштанска пошиљка или поштанска новчана дознака упућена извршенику имајући у виду право на приватност пошиљке не може бити предмет извршења прије уручења, у супротном преставља кивично дјело за које је према Кривичном закону предвиђена новчана казна или казна затвора до шест мјесеци.
Одредбе о изузимању од извршења, не односе се на извршење ради остварења новчаних потраживања обезбијеђених уговорним заложним правом на покретним стварима.

Радње којима се спроводи извршење на покретним стварима су: запљена, процјена, продаја и намирење тражиоца извршења.[4]

Тепић Станко, дипломирани правник

https://tepicstanko.blogspot.com/

[1] Члан 114. Закона о извршном поступку РС („Службени гласник РС“, бр. 59/2003, 85/2003, 64/2005, 118/2007, 29/2010, 57/2012, 67/2013, 98/2014, 5/2017 – одлука УС i „Службени гласник БиХ“, бр. 47/2018 – рјешење УС БиХ)

[2] Члан 115. ЗИП-а.

[3] Члан 117. ЗИП-а.

[4] Члан 118. ЗИП-а.