Услови и поступак уписа на Правни факултет

Конкурс за упис студената у прву годину студија биће објављен 13. јуна 2018. године у дневним новинама „Независне новине“ и „Еуро Блиц“. Пријављивање кандидата за упис на студије I циклуса на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци одвијаће се у првом уписном року у периоду од 18-29. јуна 2018. године, а пријем докумената вршиће се сваки радни дан у периоду од 08-16 часова у кабинету бр. 70 (на протокол), који се налази на 2. спрату.

Број слободних мјеста на Правном факултету је сљедећи:

  • буџет: 75 мјеста
  • суфинансирање: 155 мјеста
  • страни држављани: 10 мјеста
  • ванредни студенти: 20 мјеста.

Кандидати су дужни, уз пријаву, приложити сљедеће документе:

  • извод из матичне књиге рођених,
  • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци,
  • оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту,
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Припремна настава за пријемни испит на I циклусу студија изводиће се 20. и 21. јуна 2018. године у амфитеатру Правног факултета у периоду од 10-14 часова, према сљедећем распореду:
-од 10-12 часова: Историја (наставник: проф. др Здрава Стојановић)
– од 12-14 часова: Српски језик и књижевност (наставник: Драгана Милинчић, проф. српског језика и књижевности).

Цијена за похађање припремне наставе износи 50.00 КМ и у њу је укључен Приручник за полагање пријемног испита на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.

Литература за успјешно спремање пријемног испита је сљедећа:

А) Српски језик и књижевност:

Правопис српског језика, Матица српска, Нови Сад, 2013.
Граматика српског језика за гимназије и средње школе, Бања Лука, 2008.
Интерпретација књижевности из уџбеника српског језика за гимназије и средње школе (I-IV разред).

Б) Историја:

уџбеници историје за I-IV разред Гимназије општег и друштвено-језичког смјера.

Пријемни испит за упис на Правни факултет одржаће се 02.07.2018. године у амфитеатру Факултета, са почетком у 09.00 часова, и састоји се од два теста из Историје и из Српског језика и књижевности, од којих сваки садржи по 25 питања. Сваки потпуно тачан одговор доноси по један бод. Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 70.00 КМ. Тај износ се може уплатити у било којој банци или пошти на доље наведени жиро рачун, прије подношења пријаве на конкурс.

Начин попуњавања уплатнице (за полагање пријемног испита)

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Редослијед кандидата за упис на прву годину I циклуса студија утврђује се на основу:

Општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе; број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи за бројем 10), и
Резултата на пријемном испиту (од 0-50 бодова).

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 бодова.

Избор кандидата се врши према укупном броју бодова, а у случају да два или више кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту. Право уписа немају кандидати који на пријемном испиту нису остварили најмање 15 бодова. Реализацију пријемног испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља Комисија за упис студената коју именује декан Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Објављивање резултата (прелиминарна ранг-листа кандидата) је 04.07.2018. године до 14.00 часова. Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора у року од 48 часова од објављивања ранг-листе на огласној табли Правног факултета. Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења приговора и саопштиће се подносиоцу приговора и објавити на огласној табли Факултета.

Коначна ранг листа биће објављена 09.07.2018. године, а упис примљених кандидата вршиће се у периоду од 10-13. јула 2018. године (сваког дана од 08-16 часова). Уколико неко од кандидата који су остварили право на упис, то не учини у предвиђеном року, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи. Висина накнаде за школовање (школарине) за студенте који плаћају школарину утврђује се одлуком Министарства просвјете и културе Владе Републике Српске, на приједлог високошколских установа у складу са Законом о високом образовању.