Конкурс: Доктор медицине – ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ВРАЧЕВИ“ Челинац

Област: Здравство, медицина и фармација
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Бaњa Луka
Отворено до: 29.03.2018.
Брoj извршилaцa: 1

Опис радног мјеста

Доктор медицине у Служби хитне медицинске помоћи ……….1 извршилац на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

ОПШТИ УСЛОВИ:

Да је држављанин РС/БиХ,
1.Да је пунољетан,
2.Да је здравствено способан,
3.Да нису кажњавани, односно осуђивани за кривична дјела и да се против њих не води кривични поступак

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ или ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА

Услови:- ВСС, Медицински факултет, Специјалиста породичне медицине
или специјалиста других грана медицине са доедукацијом из
породичне медицине или доктор медицине са доедукацијом из породичне медицине.

– Положен стручни испит или доктор са специјалистичким испитом, или са доедукацијом из породичне медицине.

– Едукација – базични тренинг за хитну помоћ.

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова у оргиналу или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од једног мјесеца) и то следећа документа:

– 2 –
– Увјерење о држављанству РС/БиХ,
– Извод из матичне књиге рођених,
– Увјерење о некажњавању,
– Увјерење да нису осуђивани за кривична дјела,
– Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности,
– Диплома о завршеном Факултету, Специјализацији или доедукација из породичне медицине.

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана, од дана објаве у „Гласу Српске“ и на Бироу рада Челинац.
Пријаве са доказима слати на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља
„Свети Врачеви“ Челинац, Видовданска бр. 5, 78240 ЧЕЛИНАЦ – Комисији за пријем радника.

Уколико оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњегобјављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Са кандидатима ће се обавити интервју, од стране Комисије за пријем радника, о чему ће се кандидати писмено обавијестити.