Расписан конкурс за директора ОШ „Петар Петровић Његош“ Масловаре

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

I –  Предмет
Школски одбор Јавне установе Основне школе „ Петар Петровић Његош “ Масловаре расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе „ Петар Петровић Његош “ Масловаре

II- Опис послова
Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади РС, Школском одбору и Министру.
Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III – Мандат
Директор Јавне установе Основне школе „ Петар Петровић Његош “ Масловаре бира се на период од 4 (четири) године.
Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.
На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

IV – Услови за учешће на конкурсу
За директора Јавне установе Основне школе „ Петар Петровић Његош “ Масловаре може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине и Републике Српске, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1.Општи услови:
-да има општу здравствену способност за рад,
-да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,
-да је старији од 18 година.
2.Посебни услови:
-има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент,
-има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,
-није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну завора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
3.Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од стране Међународног суда правде за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред судом.

V – Потребна документација
Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:
-Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,
-Извод из матичне књиге рођених,
-Увјерење о држављанству,
-Диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,
-Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
-Увјерење о дужини радног искуства на мјесту стручног сарадника или наставника на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе (најмање пет година),
-Препоруку ранијег послодавца односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,
-Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),
-Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,
-Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,
-Приједлог програма рада директора у наредном четверогодишњем мандату,
-Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 49/03, 108/04, 37/06, 73/10, 01/12 и 67/13), школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,
Сви документи се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са Законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве
Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:
Јавна установа Основна школа „ Петар Петровић Његош “ Масловаре, 78 223 Масловаре, са назнаком „Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа „ Петар Петровић Његош “ Масловаре.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“ .
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Напомене
Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике о Рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе „ Петар Петровић Његош “ Масловаре у року од осам (8) дана од дана достављања Рјешења школи.