Резултати поступка додјеле мјеста у бирачким одборима и захтјев за достављање  приједлога чланова бирачких одбора/мобилног тима.

На основу члана 13. став 4. Правилника о утврђивању и поступку именовања чланова бирачких одбора (‘’Службени гласник Босне и Херцеговине’’, број 29/18), а након завршеног поступка додјеле мјеста у бирачким одборима/мобилном тиму ОИК Котор Варош доставља  резултате поступка како су приказани у Табели 2-Преглед коначне додјеле мјеста у бирачким одборима/мобилном тиму која је прилог овог дописа. Уз Табелу 2 доставља помоћну Табелу 3, Извјештај колико су политички субјекти са листе овјерених политичких субјеката за основну изборну јединицу појединачно добили мјеста у бирачком одбору као и Табелу 1-Листа овјерених политичких субјеката за основну изборну јединицу те списак бирачких мјеста означених шифрама и називима.
Као политички субјекат који је освојио мјесто у бирачком одбору и/или мобилном тиму како је приказано у табели обавезн је  доставитиОИК приједлог за чланове бирачких одбора и њихове замјенике те чланове и замјенике мобилног тима (том приликом обавезно се достављају обрасци СГ-1-изјава предложеног члана бирачког одбора/мобилног тима, својеручно потписане од предложених кандидата за чланове бирачког одбора и овјерене печатом и потписом овлаштеног политичког субјекта, а образац је саставни дио напријед наведеног Правилника и доставља вам се овим путем у прилогу) у року од 7 дана од пријема овог дописа у смислу одредбе члана 2.19 став (10) Изборног закона БиХ. Ако у наведеном року политички субјекат не достави имена кандидата то ће се сматрати одустајањем од додијељеног мјеста у бирачком одбору/мобилном тиму или је достављени број кандидата мањи од броја чланова бирачког одбора/мобилног тима, те ће општинска изборна комисија самостално именовати чланове бирачког одбора/мобилног тима.

Детаљније податке можете наћи obavijest o dodjeli BO

obavijest o dodjeli BO 2018[1]

pomoćna tabela

pregled konačne dodjele mjesta u BO 2018