Sud Bosne i Hercegovine vratio predmet opoziva načelnika opštine Kotor Varoš na ponovno odlučivanje

Sud Bosne i Hercegovine je uvažio žalbu opozvanog načelnika opštine Kotor Varoš, Dalibora Vučanovića, na odluku CIK-a da je postupak opoziva načelnika sproveden u skladu sa Zakonom, te je u skladu sa tim vratio predmet na ponovno odlučivanje. U odgovoru na žalbu, CIK BiH je predložio da Sud predmetnu žalbu odbije kao neosnovanu. Ispitujući pobijanu odluku u okviru žalbenih navoda vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je zaključio da je žalba osnovana. CIK će u roku od 30 dana utvrditi činjenično stanje prema stanju u spisu predmeta, te primjeniti odgovarajuće odredbe materijalnog i procesnog prava.