Црна статистика на­ру­ше­них по­ро­ди­чних одно­са- уга­ше­на 33 жи­во­та

Од ру­ке нај­бли­жих сро­дни­ка у посљедње три го­ди­не жи­вот су из­гу­би­ле 33 осо­бе, од ко­јих је чак 20 жрта­ва жен­ског по­ла.

Пре­ма по­да­ци­ма по­ли­ци­је, нај­чеш­ће су му­же­ви уби­ја­ли су­пру­ге, док је за­биљеже­но и не­ко­ли­ко слу­ча­је­ва да су ро­ди­тељи пре­су­ди­ли дје­ци, а и она њима.

Црне по­ли­циј­ске ста­тис­ти­ке го­во­ре да су по­ро­ди­чна убис­тва најчешће по­чињена сје­ки­ром или но­жем. Ова ору­жја ко­риш­ће­на су у 12 слу­ча­је­ва ова­квих зло­чи­на, а са­мо у пет је упо­три­јебљен пи­штољ или не­ко дру­го ва­тре­но ору­жје.

– У прет­хо­дне три го­ди­не за­биљеже­но је 29 слу­ча­је­ва убис­та­ва ме­ђу чла­но­ви­ма по­ро­ди­це и ро­дби­ном у ко­ји­ма су уби­је­не 33 осо­бе. Нај­ви­ше слу­ча­је­ва, њих 12, за­биљеже­но је 2016. го­ди­не, а ла­ни је би­ло 11 слу­ча­је­ва, док је 2015. го­ди­не за­биљеже­но шест та­квих зло­чи­на. Ове го­ди­не у првих де­вет мје­се­ци за­биљеже­но је је­дно убис­тво ме­ђу сро­дни­ци­ма – ка­за­ла је пор­тпа­рол­ка Ми­нис­тар­ства уну­трашњих по­сло­ва Ре­пу­бли­ке Српске, Да­ни­ца Гњато­вић.

До­да­ла је да је од 2015. до да­нас за­биљеже­но пет убис­та­ва дје­те­та при по­ро­ђа­ју, као и 14 си­ло­вања ме­ђу блис­ким сро­дни­ци­ма.

То­ком ис­тра­ге по­ме­ну­тих зло­чи­на ут­врђе­но је да је ве­ћи­на уби­ца има­ла одре­ђе­не пси­хи­чке про­бле­ме, а убис­тви­ма су угла­вном прет­хо­ди­ле жес­то­ке сва­ђе. Стручњаци из облас­ти пси­хо­ло­ги­је ка­жу да се ова­ква убис­тва чес­то де­ша­ва­ју угла­вном из афе­кта и усљед на­ру­ше­них по­ро­ди­чних и емо­ци­онал­них одно­са.

– Нај­чеш­ћи ра­зло­зи убис­та­ва по­чињених уну­тар по­ро­ди­це су љубо­мо­ра бра­чних су­пру­жни­ка, пси­хи­чки по­ре­ме­ћа­ји усљед кон­зу­ми­рања ал­ко­хо­ла и дру­гих узро­ка. Оки­дач овим зло­чи­ни­ма би­ла је и те­шка еко­ном­ско-со­ци­јал­на си­ту­аци­ја као и не­ра­зу­ми­је­вање ме­ђу чла­но­ви­ма по­ро­ди­це – ка­за­ла је Гњато­ви­ће­ва.

Посљедњи зло­чин у по­ро­ди­ци де­сио се у сеп­тем­бру на Па­ла­ма гдје је Не­над Бо­жић (45) но­жем ви­ше пу­та убо и ус­мртио оца Вељка (80) ко­јег је, ка­ко се пре­тпос­тавља, зас­ко­чио на спа­вању. На­кон зло­чи­на је крва­вих ру­ку иза­шао ис­пред по­ро­ди­чне ку­ће на паљан­ску ули­цу Триф­ка Гра­бе­жа, па су ко­мши­је по­зва­ле по­ли­ци­ју ко­ја је брзо сти­гла и ухап­си­ла га. Пре­тпос­тавља се да је Не­над оца убио ују­тро и да су се ве­че при­је зло­чи­на сва­ђа­ли.

Је­дан од нај­те­жих зло­чи­на де­сио се у окто­бру 2016. го­ди­не у Дра­го­ча­ју код Бањалу­ке гдје је Ра­до­ји­ца Го­ле­мо­вић (60) но­жем убио су­пру­гу Бран­ки­цу (47) и си­на Бо­жи­да­ра (18) у њихо­вој по­ро­ди­чној ку­ћи, а по­том је се­бе ра­знио бом­бом.

Стра­ви­чан зло­чин ме­ђу су­пру­жни­ци­ма де­сио се у ма­ју про­шле го­ди­не у Ка­ми­ча­ни­ма код При­је­до­ра гдје је Али­ја Хрус­тић (49) но­жем и сје­ки­ром ус­мртио су­пру­гу Азру Хрус­тић (35) из При­је­до­ра и њеног љуба­вни­ка Ен­ве­ра Ха­ли­ла­ги­ћа (41) из Би­ха­ћа ко­јег је с њом за­те­као. На­кон то­га се при­ја­вио по­ли­ци­ји. За ово дје­ло је не­да­вно осу­ђен у при­је­дор­ском Окру­жном су­ду на 35 го­ди­на ро­би­је.

Те­жак зло­чин де­сио се и у де­цем­бру про­шле го­ди­не у Љес­ков­цу код Би­јељине гдје је Мио­драг Лу­бу­ра под окриљем но­ћи на дан крсне сла­ве хи­ци­ма из пи­штоља ус­мртио мај­ку Сав­ку (75), а не­ду­го по­том и се­бе.

Да ро­ди­тељи ди­жу ру­ке на дје­цу, го­во­ри и при­мјер из се­ла Бре­зи­ча­ни код При­је­до­ра гдје је Ра­до­ван Ђу­јић (73) сје­ки­ром убио си­на Ду­шка (44), а за­тим оти­шао да спа­ва. Он је ти­је­ло са­крио на по­ду хо­дни­ка, а сви­ма је го­во­рио да му је син не­гдје оти­шао. Зло­чин је от­кри­вен 5. де­цем­бра про­шле го­ди­не, а про­тив Ђу­ји­ћа је не­да­вно по­ди­гну­та оп­ту­жни­ца.

Пре­вен­ци­ја

Пси­хо­лог Александар Ми­лић сма­тра да је пре­вен­ци­ја је­ди­ни на­чин за спре­ча­вање ло­ших по­ро­ди­чних одно­са ко­ји мо­гу до­вес­ти до убис­тва.

– Не­оп­хо­дно је по­све­ти­ти ви­ше пажње мен­тал­ном здрављу и спре­ча­вању ло­ших на­ви­ка ко­је до­во­де до ве­ли­ких зах­тје­ва људи. Због ви­со­ких по­тре­ба нас­та­је кон­фликт ко­ји не­кад за­врши тра­ги­чно. Друш­тво и по­ро­ди­ца мо­ра­ју да његу­ју здрав на­чин живљења – ка­зао је Ми­лић.