Добровољно осигурање и осигурање пољопривредника у 2022. години

Објавом званичних података Републичког завода за статистику Републике Српске о просјечној плати у Републици Српској за 2021. годину, у бруто износу од 1.546,00 КМ, стекли су се услови за утврђивање најниже основице за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за лица која обављају пољопривредну дјелатност и лица у добровољном осигурању.

Према одредбама члана 14. Закона о пензијском и инвалидском осигурању осигураником у обавезном осигурању сматра се лице које обавља пољопривредну дјелатност и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац пољопривредног газдинства (осигураник пољопривредник), под условом да на дан пријаве на осигурање није старије од 50 година живота, да има општу здравствену способност и да није обавезно осигуранo по другом основу.

Када се ради о добровољном осигурању према одредбама члана 19. Закона, прописано је да лице које није осигураник у обавезном осигурању може се осигурати на добровољно осигурање ако има пребивалиште на територији Републике Српске или територији Брчко Дистрикта БиХ, да има општу здравствену способност, ако је старије од 15 година и млађе од 65 година живота. Статус се стиче подношењем захтјева за добровољно осигурање, а Фонд ПИО доноси рјешење о признавању добровољног осигурања.

Основицу за обрачун доприноса за пољопривреднике у 2022. години представља 30% просјечне бруто плате у Републици за претходну годину која, према податку Републичког завода за статистику, износи 463,80 КМ, што помножено са стопом доприноса за пензијско и инвалидско осигурање даје износ од 85,80 КМ (1.546,00 x 30% = 463,80 КМ x 18,5% = 85,80 КМ). Износ од 85,80 КМ представља минималну мјесечну обавезу пољопривредника по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, којих као активних осигураника на дан 31.12.2021. године у Републици Српској има 1.636.

Када су у питању осигураници у добровољном осигурању најнижу основицу за уплату доприноса у 2022. години, према Закону о доприносима, представља 60% од просјечне бруто плате у претходној години, која износи 927,60 КМ, што помножено са стопом доприноса за пензијско и инвалидско осигурање даје износ од 171,61 КМ (1.546,00 x 60% = 927,60×18,5% = 171,61 КМ). То представља минималну мјесечну обавезу осигураника у добровољном осигурању, којих као активних осигураника на дан 31.12.2021. године у Републици Српској има 1.036.