Јавни позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама и спортским организацијама

На основу члана 46. Статута општине Котор Варош («Службени гласник општине Котор Варош» број: 3/14, 4/16 и 7/16 ), члана 3. Одлуке о начину одабира пројеката невладиних/непрофитних организација по ЛОД методологији («Службени гласник Општине Котор Варош», број:12/15), начелник општине Котор Варош објављује:

Јавни Позив

организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама и спортским организацијама за предају приједлога пројеката које ће финансирати/суфинансирати Општина Котор Варош у 2016. години

Општина Котор Варош позива све организације цивилног друштва (ОЦД) / невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине и спортске организације са подручја општине Котор Варош да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Општине Котор Варош, из слиједећих приоритетних области:

  1. Подршка активностима у области заштите и очувања животне средине
  2. Подршка активностима младих на промоцији културе и очувању традиције
  3. Подршка активностима из области пољопривреде (воћари и пчелари)
  4. Подршка активностима на промоцији и развоју спорта  и спортске рекреације

А) Укупан износ средстава за одобрене пројекте организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама  је 20.000,00 КМ (по пројекту од  1. 500,00 КМ – 7. 000,00КМ ).

Б) Укупан износ средстава за одобрене пројекте спортским организацијама је 20.000,00 КМ (по пројекту од  2. 000,00 КМ – 6. 000,00КМ ).

Дужина трајања сваког пројекта може бити од 2 до 5 мјесеци. Пројекти се требају провести у периоду октобар 2016. године – фебруар 2017. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву за средства под тачком А) је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване  ОЦД и НВО (удружења  или фондације) из Босне и Херцеговине,  у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.

Учешће у овом јавном позиву за средства под тачком Б) је отворено за спортске организације са подручја општине Котор Варош.

Све заинтересоване организације цивилног друштва и спортске организације детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у  смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Документација за пријаву на Јавни позив за Општину Котор Варош се може преузети од

20.07. 2016. године, преузимањем у: Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, Општина Котор Варош, Цара Душана бб, 78220 Котор Варош.

Све потребне  информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи wеб страници Општине Котор Варош www.opstinakotorvaros.com у рубрици Јавни позиви.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Испуњена апликација (са комплетном захтјеваном документацијом) се мора доставити у три (3) примјерка у штампаној форми и једној електронској копији (ЦД или УСБ) у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 08.00 до 14.00 сати, на сљедећу адресу, са назнаком за „Јавни Позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама и спортским организацијама за предају приједлога пројеката које ће финансирати/суфинансирати Општина Котор Варош у 2016. години“

Котор Варош: Протокол, шалтер сала
Општина Котор Варош
Цара Душана бб
78220 Котор Варош

Рок за предају апликација је 10.08.2016. године, до 14.00 часова. Апликације достављене након  наведеног рока бити ће разматране једино у случају  да поштански печат указује на датум слања прије званичног истека рока.

На коверти је потребно назначити назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта са назнаком “Не отварати прије званичног отварања”.

О примљеној пошиљци у Општини ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Сви апликанти који су предали приједлоге пројеката, који су прихваћени или одбијени, ће бити   обавјештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на wеб страници Општине Котор Варош www.opstinakotorvaros.com  као и на огласној плочи Општине.

Број: 06/4-04-5/16
Датум: 15.07.2016.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић

Извор: opstinakotorvaros.com