Јавни позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама

На основу члана 46. Статута општине Котор Варош («Службени гласник општине Котор Варош» број: 3/14), члана 3. Одлуке о начину одабира пројеката невладиних/непрофитних организација по ЛОД методологији («Службени гласник Општине Котор Варош», број:12/15), начелник општине Котор Варош објављује:

Јавни Позив

организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама за предају приједлога пројеката које ће финансирати/суфинансирати Општина Котор Варош у 2015. години

Општина Котор Варош позива све организације цивилног друштва (ОЦД) / невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Општине Котор Варош, из слиједећих приоритетних области:

  1. Подршка активностима у области заштите и очувања животне средине
  2. Подршка активностима жена на промоцији културе и очувању традиције.

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од  2 000,00 КМ –  18. 000,00КМ (конвертибилних марака).

Дужина трајања сваког пројекта може бити од  3 до 6 мјесеци а сви пројекти се морају завршити до 31.08.2016. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване  ОЦД и НВО (удружења  или фондације), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у  смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Документација за пријаву на Јавни позив за Општину Котор Варош се може преузети од

30.12.2015. године, преузимањем у: Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности,

      Општина Котор Варош, Цара Душана бб, 78220 Котор Варош.

 

Све потребне  информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације

може се наћи wеб страници Општине Котор Варош www.opstinakotorvaros.com у рубрици                             Јавни позиви.

      ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Испуњена апликација (са комплетном захтјеваном документацијом) се мора доставити у три (3) примјерка у штампаној форми и једној електронској копији (ЦД или УСБ) у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 08.00 до 14.00 сати, на сљедећу адресу, са назнаком за „Јавни Позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама за предају приједлога пројеката које ће финансирати/суфинансирати Општина Котор Варош у 2015. години

Котор Варош: Протокол, шалтер сала

Општина Котор Варош

Цара Душана бб

78220 Котор Варош

 

Рок за предају апликација је 19.01.2016. године, до 14.00 часова. Апликације достављене

након  наведеног рока бити ће разматране једино у случају  да поштански печат указује

на датум слања прије званичног истека рока.

На коверти је потребно назначити назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име

и адресу апликанта, пуни назив пројекта са назнаком “Не отварати прије званичног отварања”.

О примљеној пошиљци у Општини ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о

пријему.

Сви апликанти који су предали приједлоге пројеката, који су прихваћени или одбијени,

бити  ће  обавјештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта

у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на wеб

страници Општине Котор Варош www.opstinakotorvaros.com  као и на огласној плочи

Општине.

 

Број: 06/4-04-13/15

Датум: 28.12.2015.године

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Далибор Вучановић