Јавни позив за додјелу подстицаја привредницима за директна улагања у 2022. години

Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава за подстицање улагања у инвестиционе пројекте, планираних у Буџету Републике Српске за 2022. годину на позицији 415200 – Текући грант – Подршка развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и увођења нових технологија.

Укупан износ средстава по јавном позиву износи 12.000.000,00 КМ.

Додјела подстицаја за директна улагања извршиће се у складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске, Уредбом о поступку додјеле подстицаја за директна улагања и Одлуком о давању сагласности на план коришћења средстава број 04/1-012- 2-721/22 од 17.03.2022. године, а по динамици дозначавања средстава министарству.

Право на подстицај остварује се на основу пројекта привредног субјекта, који за предмет може имати:

  1. набавку савремених технологија и опреме, која се односи на увођење нове или значајно побољшање постојеће технологије или набавку нове или коришћене опреме која није старија од 12 година или
  2. развој и иновацију која подразумијева развој нових или значајно побољшање постојећих производа, материјала и производних процеса

Подстицаји се одобравају за суфинансирање дијела оправданих улагања, која привредни субјект има на реализацији пројекта.

Оправдана улагања представљају инвестицију привредног субјекта која се може препознати и прихватити да је учињена с циљем реализације активности из пројекта искључиво током његовог трајања.

Привредни субјект на јавни позив може пријавити пројекат који је започео у току 2022. године и окончава се најкасније до 30. јуна 2023. године.

Привредни субјект на јавни позив може доставити само један пројекат, с тим да сваку страну пројекта обавезно потписује и печатом овјерава лице овлашћено за заступање привредног субјекта.

Од укупног износа средстава најмање 25% средстава одобрава се и додјељује привредним субјектима који запошљавају до 50 радника или који су остварили пословни приход у 2021. години до 3.000.000,00 КМ.