Јефтиније и брже до дозвола за грађење у РС

Влада Републике Српске утврдила је на 32. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу.
“Најзначајније измјене у тексту закона се односе на стварање законског основа за увођење једношалтерског и електронског система издавања грађевинских дозвола, чиме се отклања мноштво правних и административних препрека, а успоставља се једноставан и ефикасан систем издавања грађевинских дозвола, са минималним бројем формалности и корака у поступку и јефтинијим трошковима поступка, чиме се повећава конкурентност тржишта”, саопштено је из Владе РС.

Овим измјенама ће се у потпуности елиминисати потреба да подносиоци захтјева лично посјећују појединачне институције, што ће значајно скратити вријеме потребно за добијање дозволе за градњу, али и омогућити значајне финансијске уштеде, како за инвеститоре тако и за надлежне институције.

Једна од измјена у закону је и смањење броја доказа које је инвеститор до сада био дужан доставити уз захтјев за издавање грађевинске дозволе, односно сагласности јавних предузећа и других носилаца јавних овлаштења на главни пројекат које се дају на основу посебних закона.

“Ове сагласности замијењене су повећаном улогом и одговорношћу лиценцираних пројектаната и ревидената који имају стручну, професионалну, материјалну и моралну одговорност за усаглашеност техничке документације, техничка рјешења и квалитет техничке документације за чију израду их је ангажовао инвеститор. С обзиром да ревиденти преузимају обавезу контроле пројектних рјешења у складу са условима и смјерницама датим у локацијским условима, а што су до сада чинила јавна предузећа, то је код услова за стицање лиценце за ревизију дијела техничке документације која се издаје физичком лицу пооштрен један од услова за стицање лиценце”, наводи се у саопштењу.

Такође, како је наведено, имало се у виду и то да постоје и до сада издате лиценце, те је, с циљем заштите стечених права, прописано да исте остају на снази.

Осим тога, додатно се унапређује област просторног уређења и грађења објеката. Извршене су корекције одредби које се односе на поступак доношења докумената просторног уређења како би се скратиле процедуре и јасније дефинисао сам поступак.

“Наведеном измјеном ни на који начин није смањено или угрожено учешће јавности и заинтересованих лица, ни квалитет планских рјешења, већ се само постиже ефикаснији и рационалнији поступак израде и скраћују се укупни рокови доношења планова”, саопштено је из Владе РС.

Кроз измјене закона ствара се правни основ за доношење Стратегије енергетске обнове зграда у Републици Српској коју ће, у складу са прописаним надлежностима разматрати и усвајати надлежни органи Републике Српске.