Конкурс: Професор машинске групе предмета ЈУ „Никола Тесла“ Котор Варош

Професор машинске групе предмета Котор Варош
Компанија: „ ЈУ Никола Тесла „ Котор Варош
Град: Котор Варош
Врста радног односа: Стални радни однос
Опис посла
ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА ЈУ „ Никола Тесла „ Котор Варош Професор машинске групе предмета—пуна норма до краја школске 2018/19 односно до 31.08.2019, године, са радним искуством у струци- 2 извршиоца

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС Право учешћа на конкурсу имају кандидати који, осим ( општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи), испуњавају и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању , Правилником оврсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. Пријем у радни однос извршиће се у складу са одредбама Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи. Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедећу документацију ( овјерене копије ),као и контакт телефон, којим се доказују: Општи услиови: -Да је држављаниун РС и Босне и Херцеговине а то се доказује увјерењем о држављанству, -Да је пунољетан а то се доказује Изводом из Матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте, -Да је радно способан а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа -Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дијетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, ( Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа ). Посебни услови: -Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕТЦС бодова, у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент, -Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу – Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколсе установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, – Увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица – Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодсавца и копију радне књижице. Увјерење треба да садржи; врсту посла,степен и врсту стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла закључно са даном издавања увјерења. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно. – -Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог боаца, – Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида —Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца, Интервију и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе, у уторак ( 05.02.2019. године у 14,00 часова ). Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервију а ако се не појаве на тестирању и интервију сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих документата и те копије неће бити враћене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране те ће иста бити одбачена. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневним новинама „ Глас Српске „“. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или на адресу „ ЈУ „ Никола Тесла „ Котор Варош.