Конкурс за додјелу студентских стипендија

На основу тачке 8. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Котор Варош у календарској 2018. години (Службени гласник општине Котор Варош, број: 1/18), начелник општине Котор Варош Зденко Сакан расписао је данас конкурс за додјелу стипендија редовним студентима са подручја општине Котор Варош у 2018. години.

Општина Котор Варош расписује конкурс за додјелу стипендија студентима факултета првог циклуса студија, број стипендија одређен је износом намјенски издвојених средстава из Буџета општине Котор Варош за стипендирање студената, а од тог броја 5 стипендија биће додијељено студентима друге или виших година студија приватних високошколских установа, а преостали износ утрошиће се на додјелу стипендија струдентима друге и виших године студија јавних високошколских установа и студентима прве године студија који су у средњој школи били „Вуковци“ или ученици генерације.

Формираће се двије посебне ранг листе за студенте јавних високошколских установа друге или виших година студија и студенте друге или виших година студија приватних високошколских установа.

Дефицитарна занимања/струке у првом циклусу студирања на високошколским установама су:
1. Електротехнички факултет (дипломирани инжињер електотехнике 240 ЕЦТС);
2. Природно-математички факултет (професор математике и информатике и физика општи смјер 240 ЕЦТС);
3. Машински факултет (дипломирани инжињер машинства 240 ЕЦТС).

На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају сљедеће опште услове:
1) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине, да имају стално пребивалиште на подручју општине Котор-Варош;
2) да су редовни студенти факултета у Републици Српској, Босни и Херцеговини или иностранству;
3) да као студенти првог циклуса студија нису старији од 25 година (изузетак студенти 4. и виших година студија на интегрисаним студијима, код којих је старосна граница 27 година);
4) да су први пут уписали годину студија за коју конкуришу за стипендију;
6) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

Поред општих услова, кандидати пријављени на конкурс за додјелу стипендија треба да испуњавају и један од сљедећих посебних услова:

1) студенти прве године основних студија да су редовно уписали факултет на једној од високошколских установа у БиХ или иностранству и имају пребивалиште на територији општине Котор Варош, а да су у току средњошколског образовања били „Вуковци“ или ученици генерације.
2) студенти друге и виших година основних студија (јавних и приватних вискокошколских установа) да су испите из претходних година положили са просјечном оцјеном 7.50 и више;
У случају да не буде довољно студената са просјечном оцјеном 7.50, стипендије ће се додијелити и студентима са нижом просјечном оцјеном, који су према укупном броју бодова следећи на ранг листи.

Стипендије се додјељују за једну календарску годину. Мјесечни износ стипендије за студенте првог циклуса студија који имају просјек оцјена мањи од 8,0 као и за све студенте са приватних високошколских установа износи 100 КМ (стотину конвертибилних марака) и исплатиће се за шест мјесеци, а за завршне године студија пет мјесеци.

Стипендије за студенте јавних високошколских установа друге или виших година студија са просјеком оцјена 8,0 до 9,0 исплатиће се за седам мјесеци у износу од 100 КМ (стотину конвертибилних марака).

Стипендије за студенте јавних високошколских установа друге или виших година студија са просјеком оцјена 9,0 и већи исплатиће се за осам мјесеци у износу од 100 КМ (стотину конвертибилних марака).

За вријеме апсолвентског стажа студент нема право на исплату стипендије.

Стипендије за студенте прве године (ученици Вуковци и ученици генерације) исплаћиваће се за седам мјесеци у износу од 100 КМ (стотину конвертибилних марака).

Исплата стипендија се врши путем текућег рачуна на име студента.
Ранг-листу студената за додјелу стипендија утврдиће Комисија на основу критеријума утврђених у Одлуци о стипендирању студената са подручја општине Котор Варош у календарској 2018. години.

Кандидати који конкуришу дужни су доставити сљедећа документа:
1. Уредно попуњен образац пријаве на конкурс за додјелу стипендије (преузима се на интернет страници (рубрика: СТИПЕНДИЈЕ) или шалтер сали Општине)
2. Извод из матичне књиге рођених
3. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)
4. Увјерење о пребивалишту (не старије од 6 мјесеци)
5. Увјерење о статусу редовног студента
6. Увјерење о просјеку оцјена током студирања (за студенте прве године овјерена копија Вукове дипломе или свједочанства са просјеком оцјена за сваки разред средње школе, односно за ученике генерације диплома о проглашењу ученика генерације)
7. Увјерење да први пут уписују годину студија за коју конкуришу за стипендију
8. Овјерена изјава да кандидат није корисник стипендије другог јавног даваоца.

Поред наведених докумената, студенти који су дјеца погинулих бораца ВРС, ратних војних инвалида ВРС од И до ИВ категорије, који су без једног или оба родитеља или који су корисници или чији су родитељи корисници социјалне помоћи, треба да доставе следеће документе:
1. Студенти, дјеца погинулих бораца ВРС, увјерење надлежног органа о погибији ужег члана породице (овјерена копија)
2. Студенти, дјеца ратних војних инвалида ВРС од И до ИВ категорије, увјерење надлежног органа о категоризацији (овјерена копија)
3. Студенти без једног или оба родитеља, изводе из матичне књиге умрлих (оригинал)
4. Студенти који су корисници или чији су родитељи корисници социјалне помоћи, увјерење надлежног центра за социјални рад о статусу редовног корисника помоћи или туђе његе (оригинал или овјерена копија)
5. Дијете чија су оба родитеља незапослена, потврда Завода за запошљавање за незапослене родитеље
6. За студенте из вишечлане породице (четверо и више дјеце), кућна листа

Комисија утврђује прелиминарну ранг листу студената.

Назадовољни кандидати могу поднијети приговор начелнику општине путем Комисије за додјелу стипендије, у року од осам дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе. О оправданости приговора одлучује начелник општине, најкасније у року од 8 дана од дана подношења приговора.

Са студентима којима је додијељена општинска стипендија, закључује се уговор о стипендирању, којим се регулишу међусобна права и обавезе даваоца и корисника стипендије. Уговор у име Општине потписује начелник општине.
• Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
• Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања Конкурса.
• Контакт телефон: 051/783-625
• Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

ДОКУМЕНТЕ ДОСТАВИТИ НА АДРЕСУ:
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ
– Комисији за додјелу стипендија за календарску 2018. годину – са назнаком за стипендије или предати лично на писарницу општине.
Ул. Цара Душана бб,