Konkurs za nastavnika u OŠ“ Petar Petrović Njegoš“ Maslovare

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ”

MASLOVARE

Maslovare bb, 78 223 Maslovare

Raspisuje konkurs za prijem radnika

  1. Nastavnik/profesor razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa funkcije, a najdalje do 1.3.2018. godine

Za navedeno radno mjesto potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit. Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu i članom 104. stav 1, 4, 5. i 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, i na osnovu Odluke Ustavnog suda broj U-83/14, objavljen u “Službenom glasniku RS” 18/16.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

– uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje o neosuđivanju)

– ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos,

– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

– uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

– uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa biće testirani u prostorijama škole u Maslovarama dana, 28. avgusta 2017. godine, sa početkom u 9 časova, a nakon toga obaviće se intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.