Конкурс за пријем 2 наставника у ОШ „Свети Сава“ Котор Варош

Пријем 2 наставника Котор Варош
ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА
1.Наставник разредне наставе- 1 извршилац на одређено радно вријеме, најдуже до 30.06.2019. године, односно до повратка радника са функције
2.Наставник физике-1 извршилац на 4 часа на одређено радно вријеме до 30.06.2019. године

За наведена радно мјесто потребно је радно искуство и положен стручни испит.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник РС“ 1/16),чланом 104. став 1.,4. и 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“ 44/17,31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ 77/09, 86/10 ,25/14 и 76/15).

Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.,Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС 44/17,31/18), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:
Општи услови:
-увјерење о држављанству ( којим доказује да је држављанин РС, БиХ ),
-извод из матичне књиге рођених
-љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест мјесеци, ће доставити прије потписивања Уговора о раду, кандидат који буде примљен у радни однос,
-увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школа ће тражити увјерење о неосуђивању)

Посебни услови
-диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент
-увјерење или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,
-увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу
-увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,
-увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,
-увјерење надлежног органа о утврђеном статусу борца или члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
-увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Кандидати су дужни да уз потписану пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса обавиће се тест и интервју у просторијама школе у Котор Варошу, дана 27.августа 2018.године и то у 9,00 часова обавиће се тестирање кандидата а у 11,00 часова обавиће се интервју.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на тесту сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске“, а шаљу се на адресу: ЈУ Основна школа „Свети Сава“ Светосавска 2, 78 220 Котор Варош.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Број изврсилаца: 2

Датум истека: 23.08.2018

Датум објаве: 16.08.2018