Конкурс за пријем дактилографа у Основном суду у Котор Варошу

На основу Закона о судовима Републике Српске и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду у Котор Варошу Предсједник Основног суда објављује Јавни конкурс за пријем у радни однос дактилографа на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања.

Поред општих потребно је испунити и посебне услове конкурса : Завршена управна школа или друга средња школа у четверогодишњем трајању и положен испит за дактилографа I-а класе, положен стручни испит, познавање рада на рачунару и 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима. Уколико се на конкурс  не јави довољан број кандидата са положеним стручним испитом у обзир долазе кандидати без положеног стручног испита, с тим да су дужни исти положити у року од годину дана од дана заснивања радног односа.
Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене конкурсом обавиће се претходна провјера радних способности – тестирање и интервјуи, који ће се вршити на рачунарима, у складу са актима суда, о чему ће кандидати бити обавјештени преко огласне табле суда и телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање. Конкурс је објављен у дневном листу Глас Српске 4.11.2015. године.