Котор Варош : Конкурси у ОШ „Петар Кочић“ Шипраге и КП „Бобас“

Јавна установа ОШ „Петар Кочић“ Шипраге је расписала конкурс за попуну упражњеног радног мјеста наставника разредне наставе са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са боловања а најдуже до 28.02.2016. године. Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

На шестој ванредној сједници Скупштине акционара КП „Бобас“ а.д. одржаној 06.10.2015. године донесена је одлука да се распише конкурс за избор и именовање два члана Надзорног одбора Комуналног предузећа „Бобас“ из реда већинског акционара. Посебни услови конкурса су висока стручна спрема (VII степен) или први циклус студија са најмање 180 ЕЦТС бодова и искуство у раду управних или надзорних одбора у трајању од најмање годину дана.