Нотари у Републици Српској

Први нотари у БиХ почели су са радом маја 2007. године на територији ФБиХ, да бих у априлу 2008. године почели с радом нотари и на територији Републике Српске.

Нотари су у врло кратком времену оправдали сврху свога увођења: повећан је степен правне сигурноси и начело повјерења у нотаре и нотаријат сваким даном је све веће.

          Област нонаријата је широка, па самим тим и преобимна, па ће овдје бити изложено основно, с фокусом на избор нотара и послове нотара, с упутама гдје се могу наћи допуне.

За нотара може да буде изабрано лице које има положен нотарски испит. Полагање нотарског испита спроводи комисија од 5 чланова коју именује министарство правде РС. За полагање нотарског испита може да се пријави лице које има положен правосудни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, и да је похађало припремни семинар за нотара. Испит се састоји из два дијела: писмени дио и усмени дио. Писмени испит састоји се од три испитна задатка који се раде до четири сата. У два од ових испитних задатака треба се провјерити да ли су кандидати у стању сачињавати нотарске исправе у сљедећим правним областима: облигационо и стварно право, породично и насљедно право, привредно право, извршни поступак. Писмени испит оцјењују 2 члана комисије независно један од другога, са оцјенама (од 5 до 10). Усмени дио испита полаже се у једном дану из Прописа о служби нотара и одбране писмених испитних задатака, до 60 дана након завршеног писменог дијела. Након завршенога усменога дијела формира се оцјена која се множи са резултатима писменога дијела и дјели са два. Након положеног успита Министарство издаје увјерење у року од  30 дана.

Испит се може поновити највише два пута.

На приједлог министра, Влада Републике Српске одређује број потребних нотара, као и њихово службено сједиште, уз прибављање мишљења Нотарске коморе. Број нотара одређује се према броју становника који живе на подручју Републике Српске, узимајући у обзир и годишњи број исправа које се нотарски обраде, при чему се по правилу на 20.000 становника отвара једно нотарско мјесто.

 

За нотара може бити изабрано лице, које испуњава услове:

 1. да је држављанин Босне и Херцеговине,
 2. да има пословну способност и испуњава опште здравствене услове,
 3. да је дипломирало на правном факултету у Босни и Херцеговини или прије 06.04.1992. године на правном факултету у бившој Југославији. Уколико је диплома стечена на правном факултету у некој другој држави, овај услов се стиче након нострификације дипломе од надлежног органа,
 4. да је положило правосудни испит у Босни и Херцеговини или прије 06.04.1992. године у бившој Југославији. Уколико је правосудни испит положен у некој другој држави, овај услов се стиче након признавања тог испита од стране министарства,

да није осуђивано на казну затвора за кривична дјела против човјечности и међународног права, против службене или друге дужности или за друго кривично дјело извршено с умишљајем, које у вријеме именовања још није брисано из казнене евиденције коју води надлежни орган и

 1. да није смијењен са дужности од стране надлежних органа због злоупотребе службеног положаја и овлаштења или несавјесног рада у служби.
 2. да има положен нотарски испит.

Избор нотара врши се конкурсом којег организује и проводи министарство. Рјешење о избору за нотара доноси министар, на приједлог Комисије. Против рјешења о избору нотара може се у року од осам дана након пријема  рјешења, односно обавјештења, уложити приговор министру. Након што је рјешење о избору нотара постало коначно, именовање нотара врши министар тако што му уручује повељу о именовању.

Прије уручења повеље о именовању, нотар даје свечану изјаву пред министром која гласи: “Заклињем се да ћу службу нотара обављати тако што ћу штитити Устав и закон и да ћу службу обављати непристрасно, савјесно, независно и чувајући пословну тајну”.

Надлежности нотара

 

Нотар је надлежан да предузима: 1. нотарску обраду исправа, 2. издаје потврде и 3. да овјерава потписе, рукознаке и преписе.

Нотарска обрада исправе значи да је исправа у цјелости сачињена од стране нотара, у складу са ЗОН и тиме доказује у исправи записане изјаве, које су странке дале пред нотаром и које су оне својим потписом одобриле.

Овјера и издавање потврда значи да је исправа сачињена у складу са ЗОН. То су исправе које сачињава нотар, а које нису нотарски обрађене исправе, имају карактер јавне исправе, али немају извршни карактер.

          Правни послови за које је обавезна нотарска обрада:

 1. правни послови о регулисању имовинских односа између брачних супружника, као и између лица која живе у ванбрачној животној заједници,
 2. располагања имовином малољетних и пословно неспособних лица,
 3. правни послови којима се обећава нека чинидба као поклон с тим што се недостатак нотарске форме у овом случају надомјешта извршењем обећане чинидбе,
 4. правне послове, чији је предмет пренос или стицање власништва или других стварних права на некретнинама,
 5. оснивачка акта привредних друштава.

Ако ови правни послови нису сачињени у форми нотарски обрађене исправе, ништави су.

Питања као што су престанак рада, нотарског помоћника, замјеника нотара, права и дужности нотара, накнада штете, одговорност нотара, Нотарска комора, нотарске исправе, правила о пуступку и начину пословања,  као и друга питања од значаја за нотара рад можете преузети овдје :

Пише: Тепић Станко, дипл. правник