ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА СУДИЈСКОГ ПРАВНИКА-ВОЛОНТЕРА

Расписан конкурс за судијског приправника – волонтера

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА
ОСНОВНИ СУД У KОТОР ВАРОШУ
Број: 073-0-Су-19-000-227

На основу члана 48. став 2. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 37/12, 44/15 и 100/17), те члана 11. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду у Kотор Варошу број: 73-0-Су-15-000417 од 15.07.2015. године, Предсједница Основног суда у Kотор Варошу
објављује:

ЈАВНИ KОНKУРС
За попуну упражњеног радног мјеста без заснивања радног односа у Основном суду у Kотор Варошу на одређено вријеме (двије године).

Судијски приправник – волонтер – 1 (један) извршилац

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
Општи услови:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
 2. општа здравствена способност,
 3. да није осуђиван за кривично ђело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично ђело које га чини неподобним за обављање послова и задатака у државном органу,
 4. да се не води кривични поступак.

Посебни услови:

 1. Правни факултет
 2. Познавање рада на рачунару.
  -Потребна документација:
 3. увјерење о држављанству
 4. извод из матичне књиге рођених
 5. увјерење да се не води кривични поступак
 6. доказ о школској спреми
 7. увјерење о здравственој способности
 8. краћа биографија и контакт телефон.

Документи под р.б. 1. и 3. не смију бити старији од шест мјесеци.
Документ под р.б. 5 ће доставити кандидати који уђу у ужи избор.

Избор кандидата за радно мјесто судијски приправник – волонтер ће се извршити након обављеног интервјуа са кандидатима.
Kонкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.
Пријаве доставити непосредно или путем поште на адресу Основни суд у Kотор Варошу, улица Цара Душана број 87, 78220 Kотор Варош.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Извор: Завод за запошљавање Републике Српске

Датум истека: 31.12.2020
Датум објаве: 23.12.2020