Opština Kotor Varoš raspisala konkurs za prodaju zemljišta

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA KOTOR VAROŠ

NAČELNIK

Broj: 01-022-150/16-1

Datum: 25.4.2017. godine

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 20/12) i Odluka o načinu i uslovima javne prodaje gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Kotor Varoš, broj: 01-022-150/16 od 29.9.2016. godine (“Službeni glasnik opštine Kotor Varoš”, broj: 10/16), načelnik opštine Kotor Varoš raspisuje

OGLAS o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Kotor Varoš

 1. Podaci o prodavcu:

Opština Kotor Varoš, sa sjedištem u Ul. Cara Dušana bb, 78220 Kotor Varoš, JIB 4401128550002.

 1. Način prodaje:

Usmeno javno nadmetanje (licitacija).

 1. Predmet prodaje:

Prodaje se neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u svojini opštine Kotor Varoš označeno kao: – k.č.2347/375 KO Kotor Varoš, površine 331 m2, u naravi livada treće klase. Predmetna nepokretnosti u evidencijama o nekretninama upisana je kao posjed opštine Kotor Varoš sa dijelom 1/1.

 1. Početna cijena:

Početna prodajna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđena je Odlukom o načinu i uslovima javne prodaje građevinskog zemljišta broj: 01-022-150/16 od 29.9.2016. godine, a što odgovara tržišnoj vrijednosti dobijenoj iz Poreske uprave, i to:

– za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 3. ovog oglasa, u iznosu od 6,30 KM/m2 površine neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta.

 1. Ponuda mora sadržavati: Naziv, adresu i osnovne podatke ponuđača; Ovjerenu kopiju lične karte; Originalnu uplatnicu o uplati kaucije; Ovjerenu punomoć ukoliko će učesnika zastupati punomoćnik.
 2. Način polaganja kaucije:

6.1. Za učešće u postupku usmenog javnog nadmetanja-licitacije učesnici su dužni uplatiti kauciju u iznosu:

– k.č.2347/375 površine 331 m2 – 1.000,00 KM

6.2. Kaucija se plaća na žiro-račun opštine Kotor Varoš na jedinstveni račun trezora opštine Kotor Varoš:

– kod Rajfajzen banke na račun broj:161-00001174000-81, sa naznakom broja oglasa, najkasnije do dana koji je oglasom određen za održavanje usmenog javnog nadmetanja licitacije.

6.3. Dokaz o uplati kaucije dostaviti Komisiji uz prijavu na oglas.

 1. Sa učesnikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, nakon pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva RS, načelnik opštine će zaključiti kupoprodajni ugovor. Ako učesnik licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odustane od zaključenja pisanog kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj položene kaucije.
 2. Način i uslovi plaćanja prodajne cijene:

Prodajnu cijenu nepokretnosti kupac je obavezan platiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora na žiro-račun prodavca.

 1. Predaja zemljišta u posjed:

Kupac se uvodi u posjed nepokretnosti u roku od 8 dana od dana uplate prodajne cijene, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

 1. Dan i mjesto održavanja licitacije:

10.1. Javno nadmetanje (licitacije) održaće se 15.5.2017. godine, u 12 časova, u prostorijama opštine Kotor Varoš.

10.2. Licitaciji mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici koji su dostavili ponude, uz predočenje lične karte, pisane punomoći ovjerene pečatom i potpisom odgovornog lica pravnog lica ili pisane punomoći za učestvovanje.

 1. Sve troškove oko izrade i provođenja kupoprodajnog ugovora snosi kupac zemljišta. Kupac je dužan snositi troškove koji proisteknu iz pribavljanja lokacijski uslova i građevinske dozvole.
 2. Vrijeme i način razgledanja neizgrađenog građevinskog zemljišta i uvid u dokumentacije o zemljištu: Razgledanje zemljišta se može izvršiti svaki radni dan od 8 do 14 časova u prisustvu službenika Odjeljenja za prostorno uređenje. Uvid u dokumentaciju se može vršiti radnim danom od 8 do 14 časova u Odjeljenju za prostorno uređenje. Uvid i razgledanje se može vršiti sve do dana 15.5.2017. godine.
 1. Rok za podnošenje prijava:

Rok u kojem se prijava mora dostaviti je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu, do 15 časova.

 1. Organ koji provodi postupak licitacije:

Komisija za postupak provođenja licitacije, u postupku prodaje gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Kotor Varoš, provodi postupak licitacije.

 1. Način provođenja postupka licitacije:

Licitacija se provodi u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini RS (“Sl. glasnik RS”, br. 20/12).

 1. Prijave za licitaciju dostavljaju se na adresu:

Opština Kotor Varoš, Komisija za postupak provođenja licitacije, Ul. Cara Dušana bb, 78220 Kotor Varoš, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda na Javni oglas o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Kotor Varoš – ne otvarati”.

U Kotor Varošu, 25.4.2017. godine

NAČELNIK OPŠTINE

Zdenko SAKAN, s. r.