Основни суд Котор Варош: Јавни конкурс за пријем судијског приправника – волонтера

ОСНОВНИ СУД У КОТОР ВАРОШИ
број: 073-0-Су-17-000-035
Дана, 02.02.2017. године

На основу чл. 48. став 2. Закона о судовима Републике Српске („Сужбенил Гласник Републике Српске“ број 37/12), те члана 11. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду у Котор Варошу број: 73-0-Су-15-000417 од 15.07.2015. године, Предсједник Основног суда у Котор Варошу о б ј а в л ј у ј е:

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну упражњеног радног мјеста без заснивања радног односа у Основном суду у
Котор Варошу на одређено вријме (до двије године).

1. Судијски приправник – волонтер – 2 (два) извршиоца

Општи услови:
1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине
2. општа здравствена способност
3. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова и задатака у државном органу,
4. да се не води кривични поступак

Посебни услови:

1. Правни факултет
2. Познавање рада на рачунару

Потребна документација:
1. увјерење о држављанству
2. извод из матичне књиге рођених
3. увјерење о невођењу кривичног поступка
4. доказ о школској спреми
5. увјерење о здравственој способности
6. краћа биографија и контакт телефон.

Документи под р.б. 1. и 3. не смију бити старији од шест мјесеци.
Документи под р.б. 5 ће доставити кандидати који уђу у ужи избор.

Избор кандидата за радно мјесто судијски приправник – волонтер ће се вршити након обављеног интервјуа са кандидатима.

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити непосредно или путем поште на адресу Основни суд у Котор Варошу, улица Цара Душана 25, 78220 Котор Варош.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДСЈЕДНИК СУДА
ЗДЕНКА ГАЈАНИН