Правни факултет: Упис на III циклус студија

Конкурс за III циклус студија објављен је 17.6.2019. године и траје до 16.10.2019. године. У том периоду се могу предати документа за упис на III циклус студија.

 III циклус студија (Докторске студије Право) састоји се од 9 модула (усмјерења). Приликом предаје докумената опредијељујете се који модул желите да упишете.

«Докторске студије Право» су подијељене на девет модула, и то:

1. Грађанско право
2. Међународно право
3. Кривично право
4. Пословно право
5. Државно право
6. Управно право
7. Радно и социјално право
8. Правно-историјске студије
9. Правно-економски модул

Број пријављених кандидата није услов за организовање наставе на модулу.

Право уписа имају:
а) кандидати који су завршили академске мастер студије на Правном факултету УНИБЛ са најмање 300 ECTS бодова и укупном просјечном оцјеном најмање 8 (осам), појединачно на I и II циклусу студија,

б) кандидати који имају завршене академске мастер студије са најмање 300 ECTS бодова на Правном факултету УНИБЛ уз укупну просјечну оцјену на I и II циклусу мањом од 8 (осам), под условом да у категорисаним часописима са листе надлежног министарства у Влади РС имају објављена најмање два научна рада, ако им, на приједлог одговарајуће катедре, Наставно-научно вијеће Факултета одобри упис,

в) кандидати који су завршили II циклус студија на правном факултету на другој домаћој акредитованој ВШУ, имају право уписа под условом да су наставни план и програм тог факултета и уџбеничка литература комплементарни са наставним планом, програмом и уџбеничком литературом Правног факултета УНИБЛ, те да су одговорни наставници на наставним предметима тог факултета бирани у наставничка звања у складу са одредбама закона који регулише област високог образовања,

г) кандидати који имају завршене магистарске студије према Закону о Универзитету РС и, у складу с њим, раније важећем наставном плану и програму на јавној ВШУ, на начин и под условима предвиђеним интерним актом УНИБЛ и еквиваленције раније стечених звања,

д) кандидати који су школовање на II циклусу завршили у иностранству, на начин и под условима прописаним интерним актом УНИБЛ и Правног факултета који регулише питање признавања иностраних високошколских квалификација за потребе наставка студија на УНИБЛ,

ђ) кандидати који су завршили мастер академске студије из других друштвених, друштвено-хуманистичких и сродних наука, могу се уписати, ако испуњавају горе наведене услове и уколико испуне додатне обавезе утврђене интерним актом Правног факултета (полагање испита из програма студија права које одреди Наставно-научно вијеће Факултета на приједлог одговарајућих катедри и/или објављивање научних или стручних радова из области правних наука).

Кандидат треба доставити сљедећу документацију:

  • Диплому или увјерење о завршеном првом и другом циклусу студија, појединачно са просјечном оцјеном 8,00 и више
  • Родни лист
  • Биографију кандидата

Докторски студиј траје 3 године (шест семестара). Школарина прве године докторских студија износи 3000,00 КМ.

Документа за упис на трећи циклус студија предају се код референта за II и III циклус студија, Биљане Малчић, кабинет бр. 72/II спрат.

Контакт тел. 051/339-049 и 065/923-849

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2019/2020. години на јавним високошколским установама