Provedena anketa o upravljanju otpadom

U drugoj polovini mjeseca juna 2015. godine, anketari iz Ekološkog pokreta „Eko opstanak“, sproveli su anketu na uzorku od 256 ispitanika u svim mjesnim zajednicama opštine Kotor Varoš. Anketiranje stanovništva je prva aktivnost u projektu“Izrada registra divljih deponija za opštinu Kotor Varoš“, koji provodi Ekološki pokret „Eko opstanak“ u partnerstvu sa Udruženjem građana „Zmajevac“.
Cilj anketiranja je bio ispitati stavove građana o problemima u upravljanju otpadom, a rezultati ankete će se koristiti u izradi registra divljih deponija i plana uklanjanja istih, a neke od deponija će se ukloniti u narednim mjesecima. Projekat se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV“, kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.