ПРВА РЕДОВНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 02.03.2021 ГОДИНЕ

Прва редовна Скупштина општине одржаће се 02. 03. 2021 године.

На скупштини ће се разматрати слиједеће тачке:

 1. Верификација мандата одборника
 2. Извод из записника са Једанаесте посебне сједнице Скупштине општине Котор Варош
 3. Извод из записника са Прве посебне (Конституивне) сједнице Сједнице Скупштине општине Котор Варош
 4. Програм рада Скупштине општине Котор Варош за 2021. годину
 5. Програм кориштења средстава посебних водних накнада за 2021. годину
 6. Програм санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Котор Варош за 2021. годину
 7. Програм уређења градског грађевинског земљишта општине Котор Варош за 2021. годину
 8. Програм чишћења и одржавања јавних асфалтних и зелених површина са прикуплљањем и одвпзом смећа и обнављањем зелених јавних површина на градском подручју општине Котор Варош у 2021. години
 9. Програм чишћења и одржавања јавних површина на подручју мјесних заједница за 2021. годину
 10. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање секретара Скупштине општине
 11. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе Општине Котор Варош
 12. Одлука о расписивању Јавног огласа за именовање два члана Општинске изборне комисије Котор Варош
 13. Одлука о расписивању конкурса за директора Агенције за локални економски развој
 14. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Котор Варош у 2021. години
 15. Одлука о висини вриједности непокретности на подручју Општине Котор Варош за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2021. годину
 16. Одлука о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 2347/368 и к.ч. 2347/480 к.о. Котор Варош
 17. Одлука о начину и условима јавне продаје путем лицитације парцеле означене као к.ч. 2136/9 к.о. Котор Варош
 18. Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2021. годину.
 19. Одлука о подршци предузетиштву
 20. Ријешење о именовању чланова привремених савјета мјесних заједница
 21. Ријешење о утврђивању листе стручњака Скупштине Општине Котор Варош
 22. Одборничка питања