Расписан конкурс за додјелу стипендија редовним студентима са подручја општине Котор Варош

КОТОР ВАРОШ, 24. фебруара – На основу члана 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Котор-Варош у календарској 2016. години број: 01/022-18/16 од 09.02.2016. године, Начелник општине, р а с п и с у ј е:

К О Н К У Р С ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА РЕДОВНИМ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ У 2016. ГОДИНИ

I

Општина Котор Варош расписује конкурс за додјелу 85 стипендија студентима факултета првог циклуса студија, од чега се 70 стипендија додјељује студентима јавних високошколских установа друге или виших година студија, 5 стипендија студентима друге или виших година студија приватних високошколских установа и 10 стипендија студентима прве године првог циклуса студија јавних и приватних високошколских установа.
У складу са ставом 1. овог члана, формираће се три посебне ранг листе за студенте јавних високошколских установа друге или виших година студија, студенте друге или виших година студија приватних високошколских установа и студенте прве године првог циклуса студија.

II

На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају сљедеће услове:
1) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине, да имају стално пребивалиште на подручју општине Котор-Варош;
2) да су редовни студенти факултета у Републици Српској, Босни и Херцеговини или иностранству;
3) да као студенти првог циклуса студија нису старији од 25 година (изузетак студенти четврте и виших година студија на интегрисаним студијима, код којих је старосна граница 27 година);
4) да су први пут уписали годину студија за коју конкуришу за стипендију;
6) да не примају стипендију из других извора стипендирања.

Поред општих услова наведених у претходној тачки, кандидати пријављени на конкурс за додјелу стипендија треба да испуњавају и један од сљедећих посебних услова:
1) студенти прве године основних студија да је укупан просјек оцјена постигнут за вријеме средњошколског образовања најмање 4.80;
2) студенти друге и виших година основних студија да су испите из претходних година положили са просјечном оцјеном 7.50 и више;
У случају да не буде довољно студената са просјечном оцјеном 7.50, односно 4.80, стипендије ће се додијелити и студентима са нижом просјечном оцјеном, који су према укупном броју бодова сљедећи на ранг листи.

Стипендије се додјељују за једну календарску годину.
Мјесечни износ стипендије за студенте износи 100 КМ (стотину конвертибилних марака) и исплаћиваће се седам мјесеци, завршним годинама студија шест мјесеци. За вријеме апсолвентског стажа студент не добија стипендију.
Ранг-листу студената за додјелу стипендија утврдиће Комисија на основу Одлуке.

III

Кандидати који конкуришу дужни су доставити следећа документа:
1. Уредно попуњен образац пријаве на конкурс за додјелу стипендије (преузима се на интернет страници или шалтер сали Општине)
2. Извод из матичне књиге рођених
3. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)
4. Увјерење о пребивалишту (не старије од 6 мјесеци)
5. Увјерење о статусу редовног студента
6. Увјерење о просјеку оцјена током студирања (за студенте прве године овјерена копија дипломе и свједочанства са просјеком оцјена за сваки разред средње школе)
7. Увјерење да први пут уписују годину студија за коју конкуришу за стипендију
8. Овјерена изјава да кандидат није корисник стипендије другог даваоца

Поред наведених докумената, студенти који су дјеца погинулих бораца ВРС, ратних војних инвалида ВРС од I до IV категорије, који су без једног или оба родитеља или су корисници или чији су родитељи корисници социјалне помоћи, треба да доставе следеће документе:
1. Студенти, дјеца погинулих бораца ВРС, увјерење надлежног органа о погибији ужег члана породице (овјерена копија)
2. Студенти, дјеца ратних војних инвалида ВРС од I до IV категорије, увјерење надлежног органа о категоризацији (овјерена копија)
3. Студенти без једног или оба родитеља, изводе из матичне књиге умрлих (оригинал)
4. Студенти који су корисници или чији су родитељи корисници социјалне помоћи, увјерење надлежног центра за социјални рад о статусу редовног корисника помоћи или туђе његе (оригинал)
5. Дијете чија су оба родитеља незапослена, потврда Завода за запошљавање за незапослене чланове домаћинства
6. За студенте из вишечлане породице (четверо и више дјеце), кућна листа

Комисија утврђује прелиминарну ранг листу студената. Резултати конкурса се објављују на огласној табли општинске управе и званичном сајту Општине.
Назадовољни кандидати могу поднијети приговор начелнику општине путем Комисије за додјелу стипендије, у року од 8 дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе. О оправданости приговора одлучује начелник општине, најкасније у року од 8 дана од дана подношења приговора.

Са студентима којима је додијељена општинска стипендија, закључује се уговор о стипендирању, којим се регулишу међусобна права и обавезе даваоца и корисника стипендије. Уговор у име Општине потписује начелник општине.

• Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
• Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања Конкурса.
• Контакт телефон: 051/784-615

ДОКУМЕНТЕ ДОСТАВИТИ НА АДРЕСУ:
ОПШТИНА КОТОР-ВАРОШ
– Комисији за додјелу стипендија за календарску 2016. годину – са назнаком за стипендије или предати лично на писарницу општине.
Ул. Цара Душана бб,
78220 КОТОР-ВАРОШ

Број: 06/6-67-1/16
Датум: 22.02.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
К о т о р – В а р о ш

Далибор Вучановић