Конкурс за пријем кадета XX класе Полицијске академије Бања Лука

Дана 19.03.2018. године у дневном листу “Глас Српске“ објављен је Конкурс за упис кадета XX класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука.

 

На основу члана 22 Статута Јединице за полицијску обуку – Полицијске академије број С/М-611-020-44/18, од 14.03.2018. године и чл. 3, 4 и 5 Правилника о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Jединици за полицијску обуку – Полицијској академији („Службени гласник Републике Српске“ бр. 23/17 и 19/18), министар унутрашњих послова расписује

                                                                                                         КОНКУРС

за упис кадета XX класе полицијске обуке

у Јединицу за полицијску обуку – Полицијску академију Бања Лука

У XX класу полицијске обуке у Јединицу за полицијску обуку – Полицијску академију уписаће се 300 кадета и то:

– 280 кадета мушког пола

– 20 кадета женског пола.

Са изабраним кандидатима – кадетима Министарство унутрашњих послова Републике Српске ће закључити посебни уговор о регулисању међусобних обавеза, којим ће се, између осталог, кадети обавезати да ће по завршетку основне полицијске обуке обављати послове полицијског службеника најмање пет година у организационим јединицама Министарства.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају сљедеће услове:

А) ОПШТИ УСЛОВИ

1) да има држављанство Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2) да на дан затварања конкурса има најмање 18 година и да није старији од 27 година,

3) да има завршен најмање IV степен стручне спреме,

4) да је физички и психички способан за рад, а то се утврђује на основу љекарског увјерења издатог од надлежне здравствене установе,

5) да против лица није покренут кривични поступак, да му правоснажном пресудом није изречена казна за кривично дјело које се гони по службеној дужности, да му правоснажном пресудом није изречена казна због кривичног дјела угрожавања јавног саобраћаја које је учињено под дејством алкохола, дрога или других психоактивних материја,

6) да није кажњен за прекршај јавног реда и мира са обиљежјем насиља или други прекршај који га чини неподобним за обављање полицијских послова,

7) да досадашње понашање, навике и склоности указују на подобност кандидата за обављање полицијских послова и

8) да лице није отпуштено из институција државне управе или из војне службе у Босни и Херцеговини по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке о дисциплинској одговорности, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година.

Б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1) да посједује возачку дозволу Б категорије и

2) да је просјечна оцјена успјеха кандидата током школовања у средњој школи најмање 3,00, а рачуна се тако што се сабирају средње оцјене општег успјеха у свим разредима, а добијени збир се дијели са бројем година средње школе (четири).

Уз пријаву, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију:

1) свједочанства о завршеним разредима средње школе и диплому о завршеној средњој школи (овјерене фото-копије),

2) извод из матичне књиге рођених (овјерена фото-копија),

3) увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци, овјерена фото-копија),

4) увјерење да се против кандидата не води кривични поступак пред надлежним судом (не старије од шест мјесеци),

5) овјерену фото-копију возачке дозволе и

6) овјерену изјаву да кандидат није отпуштан из институција државне управе или из војне службе у Босни и Херцеговини по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке о дисциплинској одговорности, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година,

7) рјешење о престанку радног односа у институцији државне управе или у војној служби у Босни и Херцеговини, за кандидате који су имали заснован радни однос (овјерена фото-копија).

Податке из казнене евиденције Министарство прибавља по службеној дужности.

Пријава на конкурс се подноси на посебно прописаном обрасцу који се може преузети на интернет страници Управе за полицијску обуку (www.education.muprs.org) и у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији. Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Управа за полицијску обуку, Бања Лука, Булевар војводе Живојина Мишића број 10-А, са назнаком „За конкурс за упис кадета XX класе полицијске обуке у Јединицу за полицијску обуку – Полицијску академију Бања Лука“.

Рок за предају пријава на конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Управе за полицијску обуку.

О поступку селекције кандидати ће бити информисани путем интернет странице Управе за полицијску обуку или на контакт телефон број 051/333-606.

Наставни процес полицијске обуке реализује се у трајању од 13,5 мјесеци.

Кандидатима који не буду изабрани документација се неће враћати.

Резултати и коначна листа изабраних кандидата биће објављени на огласној табли и интернет страници Управе за полицијску обуку.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Напомена за кандидате:

Кандидати који испуне услове конкурса и буду позвани на поступак селекције обавезно морају донијети личну карту или пасош на увид комисији за селекцију – у противном неће моћи приступити поступку селекције.

Број: С/М-611.2-2/18

Датум: 15.03.2018. године                                                                                                             М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                            Мр Драган Лукач, с.р.