Конкурс за пријем психолога у ОШ „Свети Сава“ Котор Варош

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА
1.Психолог- 1 извршилац на одређено радно вријеме до 31.08.2018. године са положеним стручним испитом
За наведена радно мјесто потребно је радно искуство и положен стручни испит.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник РС“ 01/16) и чланом 104. став 2.,3.,4.,5. и 6. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“ 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ 77/09, 86/10 и 25/14).
Бодовање кандидата ће се вршити по критеријумима Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“ 102/14), и на основу Одлуке Уставног суда број У-83/14, објављен у „Службеном гласнику РС“ 18/16 који нису у супротности са Законом.
Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.,Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС 44/17), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.
Уз пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:
-диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент
-увјерење или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,
-увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
-извод из матичне књиге рођених,
-увјерење о држављанству,
-увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школа ће тражити увјерење о неосуђивању)
-љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест мјесеци, ће доставити прије потписивања Уговора о раду, кандидат који буде примљен у радни однос,
-увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,
-увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,
-увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
-увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
-увјерење надлежног органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса обавиће се интервју у просторијама школе у Котор Варошу, дана 13.новембра, 2017.године, са почетком у 12,00 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске“, а шаљу се на адресу: ЈУ Основна школа „Свети Сава“ Светосавска 2, 78 220 Котор Варош.
Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Број изврсилаца: 1
Датум истека: 09.11.2017
Датум објаве: 01.11.2017

Напомена:
Огласи које објављујемо на wеб страницама www.http://centarzakulturukv.com су подијељени у двије групе: огласе Агенције и оне које преузимамо из средстава јавног информисања. Сви огласи су пренесени у облику у којем су објављени у новинама, те нисмо у могућности да гарантујемо тачност истих уколико у оригиналној форми (у медијијма у којима је објављен) није тачно пренесен, што нема повезаности са радом запослених Агенције. У сваком случају савјетујемо свим кандидатима да провјере исте код послодавца који оглашава потребу за радницима јер се услови конкурса могу промијенити у међувремену.

Извор: хттп://www.зззрс.нет/индеx.пхп/посао/психолог_-_ју_ос_свети_сава_котор_варос/