Примање и давање мита

Опште правило је да јавни службеници не би смјели да траже или да примају поклоне или повластице који су веће вриједности, а понуде поклона у облику новца не смију се никада прихватити.

Код нас у БиХ, односно у РС давање и примање мита, прожима се кроз све облике власти. Уколико јавни службеници нису довољно плаћени, то представља значајан подстицај за њих да траже мито. Реформе плата у јавном сектору, којима би оне биле подигнуте на ниво довољан за живот, могу да буду начин за заустављање ситне корупције. Овај приступ је промовисала Свјетска банка у бројним земљама у којима је спроводила програме помоћи, али због слабог еконмског стања у коме се налазимо веома, овај приступ неће још дуго заживјети код нас.

Важно је да постоје јасна правила и прописи о томе шта запослени смију да приме у вези са обављањем свог посла и на који начин треба забележити пријем тих поклона.

У приватном контексту поклони се обично не траже и они представљају начин да давалац поклона изрази неко осјећање, на пример захвалност. Не постоји неко очекивање или плаћање за узврат. Такви поклони, дати у несумњиво приватном контексту, нису предмет овог текста. Међутим, понекад се појединцима нуде поклони који су у вези са пословним односима. Такви се поклони обично дају са намером да се створи осјећање обавезе код поклонопримца. У свим земљама је кривично дело када јавни службеник прими поклон или неку корист која се даје као мито. Проблем је како ће службеник разлучити да ли му се нуди мито или поклон. Поклон може да буде дат потпуно невино и у доброј намјери, а може да буде и покушај утицаја на службеника. Давалац поклона може имати мноштво мотива, почев од пријатељства, гостопримства и захвалности до мита и изнуде. У контексту пословних односа, поклони се ретко нуде појединцима из милосрђа или гостољубивости. Таквим се могу сматрати поклони који имају малу или никакву комерцијалну вредност, попут ситних успомена и безвредног накита. Међутим, у случајевима када се вриједност поклона не може сматрати ситном, врло је могуће да је поклон дат како би се створило осјећање обавезе или чак очекивања да се нешто дâ за узврат. Осјећање обавезе се може појавити и када се прихвати бесплатан оброк, карте за спортски догађај или попуст при куповини. Када једном прихвати такав поклон, јавни службеник се може компромитовати. Уколико давалац поклона затражи касније привилегован третман, службенику може бити тешко да такав захтев одбије. Један од начина да службеник постане умјешан у корупцију је његово психичко рационалисање прихватања поклона или користи.Те се често користе следећи изговори:

-Сви други раде исто.

-Поклонодавац је мотивисан чистом великодушношћу, љубазношћу и пријатељством.

-Размена поклона и повластица никоме не шкоди.

-Поклони и повластице учвршћују пословне односе, које подстичу ефикасност администрације и руше бирократске формалности.

-Поклони и повластице су само део културног ритуала и праксе. Било би увредљиво одбити их.

-Јавни службеници нису довољно плаћени. Они заслужују малу додатну надокнаду преко плате.

Кривично правни аспект код примање и давања мита

Примање мита

(1) Службено или одговорно лице које захтијева или прими поклон или другу корист или које прими обећање поклона или друге користи за себе или другог да у оквиру свог службеног овлашћења или у вези са својим службеним овлашћењем изврши службену радњу коју не би смјело извршити, или да не изврши службену радњу коју би морало извршити, казниће се затвором од двије до десет година.
(2) Службено или одговорно лице које захтијева или прими поклон или другу корист, или које прими обећање поклона или друге користи за себе или другог да у оквиру свог овлашћења или у вези са својим овлашћењем изврши службену радњу коју би морало извршити, или да не изврши службену радњу коју не би смјело извршити, казниће се затвором од једне до осам година.

(3) Службено или одговорно лице које послије извршења, односно неизвршења службене радње, наведене у ст. 1. и 2. овог члана, а у вези са њом, захтијева или прими поклон или другу корист, казниће се затвором од три мјесеца до три године.

(4) Страно службено или одговорно лице које учини дјело из ст. 1. до 3. овог члана казниће се казном за то дјело.

(5) Примљени поклон или имовинска корист стечена извршењем дјела из овог члана одузеће се.

Давање мита

(1) Ко службеном или одговорном лицу учини, понуди или обећа поклон или другу корист да у оквиру свог службеног овлашћења или у вези са својим службеним овлашћењем изврши службену радњу коју не би смјело извршити или да не изврши службен

у радњу коју би морало извршити или ко посредује при оваквом подмићивању службеног лица, казниће се затвором од шест мјесеци до пет година.

(2) Ко службеном или одговорном лицу учини, понуди или обећа поклон или другу корист да у оквиру свог службеног овлашћења изврши службену радњу коју би морало извршити или да не изврши службену радњу коју не би смјело извршити или ко посредује при оваквом подмићивању службеног лица, казниће се затвором до три године.

(3) Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примјењују се и када је мито дато, понуђено или обећано страном службеном или одговорном лицу.

(4) Учинилац дјела из ст. 1. и 3. овог члана који је дјело пријавио прије него што је сазнао да је оно откривено, може се ослободити од казне.

(5) Дати поклон, односно друга корист која буде одузета од лица које је примило мито може се у случају из става 4. овог члана вратити лицу које је дало мито.8.2. Појавни облици кд примање и давање мита

Познавања појавних облика потребно је да би се сагледали услови који погодују таквом стању и благовремено предузеле мјере, не само од стране државних органа већ и од других субјеката друштва, да се такве околности организовано и свјесном акцијом отклоне. Корупција и разноврсни облици подмићивања егзистирају у мање више свим гранама привреде и у скоро свим областим друштвеног живота. Сектор промета робе је сектор привреде који је најугроженији многобројним и веома разноврсним облицима корупције, а може се, с доста сигурности, тврдити да се у трговини, како унутрашњој тако и у спољној, налази жариште корупције

Класични облици подмићивања врше се, по правилу ,, у четири ока’’. Предмет поклона је најчешће новац, који нема посебне карактеристике, те иза таквих ситуација не остају материјални докази.Вербалних доказа такође нема јер су прималац и давалац мита обострано заинтересовани и настоје да сам акт извршења кривичног сјела учине тајним. Материјални докази се могу обезбједити једино затицањем на дјелу извршења кд чија је претпоставка веома напоран и сложен оперативни рад.

Савремени облици корупције прикривају се најчешће :

фиктивним уговорима о дјелу;
фалсификованим путним рачунима;
фиктивним заснивањме радног односа;
одобравањме нереалних провизија;
издавањме гарантних писама;
ангажовањм одређених лица у својству спољних сарадника, стручних савјетника или консултаната;
исплатом ауторских хонорара за ,,дјела’’ која нису написана;
фиктивним трошковима репрезентације и рекламе којима се прикрива давање скупоцјених послова;ж
,,ангажовањем’’ другил лица у разне комисије и друга тијела која се само ради тога образују;
вршење разноврсних бесплатних услуга или услуга уз симболичну надокнаду;
фиктивном дорадом робе у страној фирми;
продајом робе по цијени која је знатно нижа од стварне и сл;
Откривање и доказивање кривичног дјела, можете преузети овдје: хттп://центарзакултурукв.цом/wп-цонтент/уплоадс/2017/07/ОТКРИВАЊЕ-и-ДОКАЗИВАЊЕ-ДЈЕЛА.доцx

Пише: Тепић Станко, дипл. правник