ИРБ РС : Јавни позив за додјелу бесповратних средстава

Инвестиционо-развојна банка РС је расписала јавни позив за подношење пројектних приједлога за додјелу бесповратних средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској (Финансијски механизам).
Пројектни приједлози морају бити идентификовани као локални развојни приоритети, а њихова реализација предвиђена стратегијом развоја и осталим релевантним стратешким документима јединице локалне самоуправе, те се, у складу са важећим стратегијама Републике Српске, те да се односе на једну од следећих области (приоритетне области финансирања):
1. Побољшање приступа и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе (у складу са Стратегијом развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2009–2015. године, стратешки циљ 3 „Осигурање доступности и квалитета јавних услуга за све грађане“).
2. Развој привреде или пољопривреде у руралним подручјима (у складу са Стратешким планом руралног развоја Републике Српске за период 2009–2015. године, стратешки циљ 1. „Побољшање конкурентности пољопривреде и шумарства,“ специфични циљ 1.2. „Инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа,” подмјера 1.2.1. и 1.2.2. и специфични циљ 1.3. „Подршка организацијама пољопривредних произвођача и приватних шумовласника,“ подмјера 1.3.1.).
Корисници средстава Финансијског механизма могу бити јединице локалне самоуправе и јавна предузећа, установе и друге институције чији су оснивачи и већински власници јединице локалне самоуправе, са сједиштем у јединицама локалне самоуправе које испуњавају прописане услове
Финансијски допринос Финансијског механизма по појединачном пројекту са којим се аплицира не може бити нижи од 50.000 КМ нити виши од 100.000 КМ. Директно суфинансирање (из властитих средстава) подносиоца пројектног приједлога који аплицира за бесповратна средства из Финансијског механизма треба бити минимално 20% од укупне вриједности пројекта, а средства морају бити осигурана из властитих или других извора финансирања у вријеме подношења пројектног приједлога.

Крајњи рок за подношење пројектних приједлога је 05. октобар 2015. године, до 15 часова.